Шляхи максимізації прибутку підприємств

УДК 330.143:658.155

О. С. Біліченко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розкрито основний зміст категорії прибутку в економічному та філософському розумінні. Сформульовано економічну роль прибутку. Розглянуто особливості утворення економічного, бухгал терського та нормального прибутку на підприємстві. Проаналізовано методи максимізації прибутку підприємства. Охарактеризовано осно-
вні ринкові структури. Надано рекомендації щодо короткострокової поведінки таких ринкових утворень з урахуванням притаманних їм переваг і недоліків. Особливу увагу приділено резервам збільшення прибутку.

Ключові слова

прибуток, максимізація прибутку, досконала конкуренція, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, метод порівняння загальних величин, метод порівняння граничних величин, операційний метод.

Біліченко О.С. Шляхи максимізації прибутку підприємств

Список використаних джерел:
1. Бабушкіна І. Прибуток як економічна категорія: функції та основні характеристики/ І. Бабушкіна, Н. Синькевич// Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: мате-
ріали науково-практичної конференції(м. Тернопіль, 18 травня2011 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – С. 9-10.
2. Жарун Ю. А. Шляхи удосконалення максимізації прибутку підприємства[Електронний ресурс] / Ю. А. Жарун– Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Economics/21077.doc.htm
3. Кривицька О. Р. Оцінка прибутку підприємств за видами економічної діяльності в Україні/ О. Р. Кривицька// Фінансова система України: [збірник наукових праць]. – Острог: НУ
«Острозька академія», 2010. – Випуск15. – С. 184-194.
4. Кривовязук І. В. Шляхи максимізації прибутку підприємств[Електронний ресурс] / І.В Кривовязук– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/14.
pdf
5. Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка: [підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти. У2 ч.] / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна– К. : Основи, 1998. – 518 с.
6. Мочерний С. В. Політична економія: навч. посіб. / Мочерний С. В., Мочерна Я. С. – 2 -ге вид. випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 684 с.
7. Проскурін В. П. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: навч. посіб. / Проскурін В. П. – К. : КНЕУ, 2005. – 372 с.
8. Рикардо Д. Начала политической экономии/ Д. Рикардо. – М. : ЭКСМО, 2009. – 960 с.
9. Самуельсон П. Экономика: Том2. / П. Самуельсон– М. : Алгон; ВНИИСИ, 1992. – 414 с.
10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/ Смит А. – М. ; Л., 1935. – 112 с.

А. С. Биличенко. Пути максимизации прибыли предприятия
В статье раскрыто основное содержание категории прибыли в экономическом и философском понимании. Сформулирована экономическая роль прибыли. Рассмотрены особенности образования экономической, бухгалтерской и нормальной прибыли на предприятии. Проанализированы методы максимизации прибыли предприятия. Охарактеризованы основные рыночные структуры. Даны рекомендации по краткосрочному поведению таких рыночных образований с учетом присущих им преимуществ и недостатков. Особое внимание уделено резервам увеличения прибыли.

O. Bilichenko. Ways to maximize the profits of enterprises
The article deals with the basic content of the category of profit in the economic and philosophical understanding. The economic role of profit is formulated. The features of the formation of economic, financial and normal profit in the company are specified. The methods of maximizing the profits of the enterprise are analyzed. The main market structures are described. Recommendations for short-term behavior of market entities within their specific advantages and disadvantages are given. Particular attention is paid to reserves of the profits increasing.