Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування

УДК353.9

О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

У статті висвітлено особливості проведення соціально-економічної та екологічної діагностики сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано основні соціально-економічні показники, що характеризують розвиток землекористування. Обґрунтовано завдання щодо побудови концепції формування аграрної політики у землекористуванні.

Ключові слова
земельні ресурси, суб’єкти господарювання, сільськогосподарське землекористування, аграрна політика, природно-ресурсний потенціал.

Лазарєва О.В. Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування

Список використаних джерел:
1. Богіра М. С. Землекористування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект: монографія/ М. С. Богіра. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. – 225 с.
2. Горлачук В. В. Формування конкурентоспроможності землекористування в регіоні / В.В. Горлачук// Наукові праці. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010 —Том133, Випуск120. – С. 110-115.
3. Екосередовища і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі: [монографія] / С. І. Дорогунцова, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Пастушенко П. П. – К. : Кондор, 2006. – 424 с.
4. Котикова О. І. Показники та індикатори сталого розвитку землекористування [Електронний ресурс]. О. І. Котикова– Режим доступу: http://nauka.zinet.info/1/kotykova.php
5. Котикова О. І. Тенденції вітчизняного землекористування та закономірності переходу його до моделі стійкого розвитку/ О. І. Котикова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – Випуск3 (42). Том1. – С. 74-78. – Режим доступу: http://www.mnau.edu.ua/ua/04_04.html
6. Лазарєва О. В. Діагностика соціально-економічного стану регіону[Електронний ресурс] / Лазарєва О. В. // Вісник аграрної науки Причорномор’я.— 2014. – С. 65-71. – Режим доступу: https://visnyk.mnau.edu.ua/vypusk-2-78-2014
7. Сільське господарство України за2013 рік/ [ред. Н. С. Власенко]. —К. : Державна служба статистики України, 2014. – Випуск2 (78). – С. 236.
8. Сорока М. П. Державне стратегічне планування розвитку регіонів України: теорія, методологія, практика: монографія/ М. П. Сорока. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 519 с.
9. Управління землекористуванням: [підручник] / В. В. Горлачук, О. М. Гаркуша, В. Г. В’юн та ін. ; За ред. В. В. Горлачука. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 376 с.

Е. В. Лазарева. Социально-экономические и экологические особенности и оценка уровня сельскохозяйственного землепользования.
В статье исследованы особенности проведения социально-экономической и экологической диагностики сельскохозяйственного землепользования. Проанализированы основные социально-экономические показатели, характеризирующие развитие землепользования. Обоснованы задания для построения концепции формирования земельной политики.

O. Lazareva. Social, economic and environmental progress trends and valuation of agrarian lands’ utilization level.
The features of realization of social, economic and ecological diagnostics of agrarian land-tenure are reflected in the article. Basic social and economic indexes that characterize development of land-tenure are analysed. The basic tasks that must be taken into account in conception of forming of agrarian politics are given.