Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект

УДК 332.1:338.439(477)

О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
А. В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено визначення поняття«економічний потенціал сільських територій». Представлено розроблену авторами модель структури та взаємозв’язку складових економічного потенціалу сільських територій, яка являє собою сукупний потенціал ресурсів і зусиль, ефективне використання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей розвитку сільських територій.

Ключові слова
економічний потенціал, сільські території, економічний потенціал сільських територій, складові економічного потенціалу сільських територій.

Новіков О.Є., Ключник А.В. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект

Список використаних джерел:
1. Євдокимов Ф. І. Дослідження категорії«економічний потенціал промислового підприємства» / Ф. І. Євдокимов, О. В. Мізіна// Наукові праці ДонНГУ. – 2004. – Вип. 75. – С. 54-59. – (Серія6 «Економічна»).
2. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 352 с.
3. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання: [монографія] / [І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козменко та ін. ; за ред. І. М. Школи]. – Чернівці, 2003. – 464 с.
4. Проскуряков В. М. Економічний потенціал соціальної сфери: сутність, оцінка, аналіз/ В. М. Проскурняков, А. І. Самодкін. – М. : Економіка, 1991. – 86 с.

О. Е. Новиков, А. В. Ключник. Экономический потенциал сельских территорий: теоретический аспект
В статье исследовано определение понятия«экономический потенциал сельских территорий». Представлена разработанная авторами модель структуры и взаимосвязи составляющих экономического потенциала сельских территорий, представляющего собой совокупный потенциал ресурсов и усилий, эффективное использование которых обеспечивает достижение стратегических целей развития сельских территорий.

O. Novikov, A. Klyuchnyk. Еconomic potential of rural areas: theoretical aspects
In the article the definition of “the economic potential of rural areas” is given. The structure and related model components of the rural areas’ economic potential are developed by the authors The model includes total capacity of resources and efforts, effective use of which can help to achieve the strategic aims of rural areas’ development.