Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України

УДК633.1:338.22

Б. В. Погріщук, доктор економічних наук, професор
В. І. Мельник, доктор економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету У статті обґрунтовано організаційно-економічні чинники формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України; розглянуто сучасні організаційно-економічні особливості розвитку зернового господарства й визначено заходи підвищення конкурентоспроможності на основі реалізації кластерно-конкурентної та інноваційної моделі розвитку виробництва; розроблено пропозиції щодо вдосконалення економічної діяльності суб’єктів зернового ринку в
напрямі формування конкурентного середовища як інституційної умови координації їх діяльності.

Ключові слова
конкурентне середовище, конкурентоспроможність, зернове господарство, економічна діяльність

Погріщук Б.В., Мельник В.І. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України

Список використаних джерел:
1. Сафонов Ю. М. Функції і методи державного регулювання розвитку сировинних підприємств/ Ю. М. Сафонов// Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2011. – №5(130). – С. 47-54.
2. Усик Н. И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика/ Н. И. Усик // Теоретическая экономика– 2012. – №4. – С. 33-39.
3. Макаренко П. М. Економічні відносини в процесі виробництва та збуту зерна сільськогосподарськими підприємствами в регіоні/ П. М. Макаренко, О. П. Левченко// Агросвіт. – 2008. – №9. – С. 14–18.
4. Кінах Н.В. Стратегічні орієнтації розвитку зернового ринку/ Н. В. Кінах// Агросвіт. – 2008. – №13. – С. 21–26.
5. Концепція створення кластерів в Україні від29.08.2008 р. Міністерство економіки України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/.
6. Економічні проблеми ХХ століття: міжнародний та український виміри/ За ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
7. Чмирь С. М. Розвиток зернопродуктового підкомплексу в Україні: [монографія]/ С. М. Чмирь. – К. : ННЦ«Інститут аграрної економіки», 2004. – 292 с.
8. Програма«Зерно України– 2015». – К. : ДІА, 2011. – 48 с.

Б. В. Погрищук, В. И. Мельник. Формирование конкурентной среды в зерновом хозяйстве Украины
В статье обоснованы организационно-экономические факторы формирования конкурентной среды в зерновом хозяйстве Украины; рассмотрены современные организационно-экономические особенности развития зернового хозяйства и определены меры повышения конкурентоспособности на основе реализации кластерно-конкурентной и инновационной модели развития производства; разработаны предложения по совершенствованию экономической деятельности субъектов зернового рынка в направлении формирования конку-
рентной среды как институционального условия координации их деятельности.

B. Pohrischuk, V. Melnyk.The competitive environment in Ukrainian grain farming
In the article the organizational and economic factors shaping the competitive environment in the grain sector of Ukraine; мodern organizational and economic characteristics of grain production and increase competitiveness measures defined on the basis of implementing cluster-competitive and innovative model of production; suggestions to improve the economic activity of the grain market towards a competitive environment as institutional conditions to coordinate their activities are given.