Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки

УДК504.054:330.341.1

Г. Б. Погріщук, кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

У роботі розглянуто питання взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки на засадах індикативного методу управління природокористуванням; обґрунтовано доцільність впровадження системи еколого-економічного обліку й оцінки екологічних факторів, а також врахування ресурсних обмежень при здійсненні проектного та інвестиційного аналізу.

Ключові слова
агроекологічний розвиток, раціональне природокористування, економіка.

Погріщук Г.Б. Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки

Список використаних джерел:
1. Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: навч. посібник/ Д. В. Клиновий, Т. В. Пепа: [за наук. ред. Л. Г. Чернюк]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 728 с.
2. Хвесик М. А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи подолання/ М. А. Хвесик, А. В. Степаненко// Економіка України. – 2014. – №1 (626). – С. 74–87.
3. Яценко Л. Д. Обґрунтування індикаторів стану екологічної безпеки/ Л. Д. Яценко, І.С. Іванюта// Стратегічні пріоритети. – 2013. – №1(26). – С. 134-138.
4. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление/ Вернадский В. И. ; отв. ред. А. Л. Яншин. – М. : Наука, 1991. – 271 с.
5. Сокольська Т. В. Економічні основи екологізації сільськогосподарського розвитку/ Т. В. Сокольська// Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери: тези
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 6 листопада2014 р. – Біла Церква, 2014. – С. 26-27.
6. Кушнір Л. Л. Відтворення природніх ресурсів України як індикатор ефективності функціонування її господарського механізму/ Л. Л. Кушнір: Конкурентоспроможність
та інновації: проблеми науки та практики: монографія; Під ред. д-ра екон. наук, професора Кнзима М. О., д-ра екон. наук, професора Тищенка О. М. – X. : ІНЖЕК, 2013. – 344 с.
7. Шабанов В. В. Введение в рациональное природоиспользование[Електронний ресурс] / В. В. Шабанов. – Режим доступу: http: www.msuee.ru/html2/books/vvedenie/stranicy/4.htm
8. Environmental Performance of Agriculture in OECD Countries since 1990: Full list of Agri Environmental Indicators. (2010), [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:www.oecd.org/tad/sustainableagriculture/agri-іnvironrnental. htm.
9. Фролов В. И. Методические подходы к разработке показателей устойчивого развития сельских территорий[Електронний ресурс] / В. И. Фролов, Е. О. Агафонова. – Режим доступу: http://lib.usue.ru/resource/free/12/.pdf.
10. Тарасова Н. П. Индексы и индикаторы устойчивого развития[Електронний ресурс] / Н. П. Тарасова, Е. Б. Кручина. – Режим доступу: http://www.ustoichivo.ru/i/docs/18/tarasova.pdf

Г. Б. Погрищук. Агроэкологическое развитие: проблемы взаимосвязи рационального природопользования и экономики
В работе рассмотрены вопросы взаимосвязи рационального природопользования и экономики на основе индикативного метода управления природопользованием; обоснована целесообразность внедрения системы эколого-экономического учета и оценки экологических факторов, а также учета ресурсных ограничений при осуществлении проектного и инвестиционного анализа.

G. Pohrischuk. Аgroecological development: related problems of  rational nature usage and economy
The relationship between rational nature and economy on the basis of indicative method of wildlife management is considered. The introduction of environmental and economic accounting and assessment of environmental factors as well as consideration of resource constraints in the implementation of the project and investment analysis are grounded.