Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону

УДК 636.082.2

Є. М. Агапова, доктор сільськогосподарських наук
Р. Л. Сусол, кандидат сільськогосподарських наук
Одеський державний аграрний університет, Україна

Проведені дослідження дозволяють окреслити такі теоретичні основи створення гнучких систем управління селекційним і технологічним процесами у свинарстві при роботі з ЗТ «Причорноморський» УВБ-3: ? визначено доцільність більш швидкої заміни кнурів-плідників після індексної оцінки їх за нащадками, що дозволяє прискорити рівень та ефективність
селекційного процесу та стабільності генофонду; ? перевагу при відборі віддавати ремонтному молодняку класу розподілу за великоплідністю М + , які є найбільш високопродуктивними в майбутньому; ? встановлено зрушення в бік підвищення кількості особин з високою частотою М + варіантів (за великоплідністю, середньодобовим приростом) та альтернативне зрушення в бік підвищення кількості особин з високою частотою М – варіантів (за віком досягнення живої маси 100 кг, товщиною шпику, витратами корму) за умови забезпечення свиней різних статевовікових груп рекомендованим рівнем сирого протеїну в раціоні; ? визначено оптимальні рівні інтенсивності вирощування ремонтного молодняка свиней ЗТ «Причорноморський» УВБ-3 у процесі онтогенезу.

Ключові слова
селекційний процес, заводський тип «Причорноморський», УВБ-3, спрямоване вирощування, ремонтний молодняк.

Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону.

Список використаних джерел:
1. Агапова Є. М. Створення нового селекційного досягнення з покращеними м’ясними якостями у великій білій породі свиней / Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол // Вісник аграрної науки південного регіону. — Одеса, 2009. — Вип. 10. — С. 57—61.
2. Волощук В. М. Стан і перспективи розвитку галузі свинарства / В. М. Волощук // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 2. — С. 17—19.
3. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві / А. А. Гетя. — Полтава : Полтавський літератор, 2009. — 192 с.
4. Гришина Л. П. Селекційно-генетичні прийоми удосконалення племінного розведення свиней / Л. П. Гришина // Вісник Сумського НАУ. — 2002. — Вип. 6. — С. 80—83.
5. Коваленко В. П. Вплив взаємодії «генотип-середовище» на відгодівельні якості свиней / В. П. Коваленко, В. Г. Пелих, С. Я. Плоткін // Вісник аграрної науки. — К., 2001. — № 7. — С. 27—29.
6. Рибалко В. П. Стан та основні завдання розвитку галузі свинарства в Україні / В. П. Рибалко, О. Г. Фесенко // Аграрний вісник Причорномор’я. — Вип. 58. — Одесса : ТЕС, 2011. — С. 81—84.
7. Топіха В. С. Использование зарубежного генофонда свиней в условиях южного региона Украины / В. С. Топиха, С. В. Григорьев // Науковий вісник «Асканія Нова. — Асканія-Нова : Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», 2013. — Вип. 6. — С. 236—244.
8. Агапова Е .М. Пути интенсификации отрасли свиноводства в Одесском регионе Украины на современном этапе / Е. М. Агапова, Р. Л. Сусол, Ю. И. Кононенко // Сб. научн. трудов. — Ульяновск, 2010. — Т. 3—4. — С. 27—30.
9. Агапова Е. М. Откормочные и мясные качества молодняка свиней крупной белой породы (УКБ-3) в системе «генотип – среда» / Е. М. Агапова, Р. Л. Сусол // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. — Горки : БГСХА, 2012. — Вип. 15. — Ч. 2. — С. 147—153.
10. Сусол Р. Л. Продуктивні якості свиней великої білої породи з покращеними м’ясними якостями / Р. Л. Сусол, Є. М. Агапова // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. — Херсон : Грінь Д.С., 2012. — Вип. 78. — С. 203—208.
11. Сусол Р. Л. Вплив енергії росту ремонтних свинок великої білої породи на їх продуктивність / Р. Л. Сусол // Зб. наук. праць Подільського ДТУ. — Кам’янець- Подільський, 2012. — Вип. 20. — С. 266—269.
12. Сусол Р. Л. Современное состояние и перспективы улучшения свиней крупной белой породы в условиях Одесского региона / Р. Л. Сусол // Актуальные проблемы производства свинины. — п. Персиановский, 2013. — С. 45—47.
13. Сусол Р. Л. Продуктивність свиней великої білої породи з покращеними м’ясними якостями з урахуванням ДНК-маркерів / Р. Л. Сусол // Науковий вісник «Асканія-Нова». — Асканія-Нова : Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», 2013. — Вип. 6. — С. 229—235.
14. Сусол Р. Л. Сучасні аспекти інтенсифікації виробництва свинини на Одещині / Р. Л. Сусол // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2013. — Вип.4(75). — Т.2, Ч.1. — С. 157—163.
15. Сусол Р. Л. Ефективність поєднання сучасних генотипів при виробництві свинини на Одещині / Р. Л. Сусол // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. — Херсон : Грінь Д.С., 2013. — Вип.85. — С. 159—163.
16. Сусол Р. Л. Продуктивні характеристики свиней великої білої породи Одеської популяції в залежності від частки крові за зарубіжними генотипами // Наук. вісник НУБіП. — К., 2014. — Вип. 202. — С. 212.
17. Сусол Р.Л. Взаємозв’язок показника великоплідності та продуктивності свиней великої білої породи одеської популяції / Р. Л. Сусол // Наук.-техніч. бюлетень НААНУ ІТ. — Харків, 2014. — №. 112. — С. 143—149.
18. Сучасні методики досліджень у свинарстві / В. П. Рибалко, М. Д. Березовський, Г. А. Богданов [та ін.]. — Полтава : ІС УААН, 2005. — 228 с.

Е. М. Агапова, Р. Л. Сусол. Обобщение селекционно-технологически основ создания и практического использования перспективного генотипа свиней Одесского региона.
Проведенные исследования позволяют определить следующие теоретические основы создания гибких систем управления селекционным и технологическим процессами в свиноводстве при работе с ЗТ «Причерноморский» УКБ-3: ? определена целесообразность более быстрой замены хряков-производителей после индексной оценки по потомкам, что позволяет ускорить уровень и эффективность селекционного процесса и стабильности генофонда; ? преимущество при отборе отдавать ремонтному молодняку класса распределения по крупноплодности М + , который является наиболее высокопродуктивным в будущем; ? наблюдается смещение в сторону повышения количества особей с высокой частотой М
+ вариантов (по крупноплодности, среднесуточным приростам) и альтернативное смещение в сторону повышения количества особей с высокой частотой М – вариантов (по возрасту достижения живой массы 100 кг, толщине шпика, затратами корма) при условии обеспечения свиней различных половозрастных групп рекомендованным уровнем сырого протеина в рационе; ? определены уровни интенсивности выращивания ремонтного молодняка свиней ЗТ «Причерноморский» УКБ-3 в процессе онтогенеза.

Y. Ahapova, R. Susol. Generalization of selection and technological bases of creation and practical use prospective of pig genotypesin Odessa region.
The conducted researches allow to determine the following theoretical basis for the creation of flexible breeding management systems and processes in pig farming working with FT «Black Sea» ULW-3: ? due to increased breeding value of each next generations compared with previous one there is a feasibility of faster replacement boars-sires after index ratings of their descendants, this can speed up the level and efficiency of the selection process and the stability of the gene pool; ? give preference in the selection of replacement youngsters class distribution for
live birth weight М + , which is the most highly productive in the future; ? there is a shift towards increasing the number of individuals with a high frequency of М +
options (for live birth weight, average daily gain) and alternative shift towards increasing the number of individuals with high frequency variations М – (for age achieving live weight of 100 kg, thick bacon, feed consumption) under condition of maintenance pigs different age-sex groups with recommended level of crude protein in the diet; ? it was determined the optimal level of intensity growing replacement young pigs FT «Black Sea» ULW-3 during ontogeny.