Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней

УДК 636.4.082

М. А. Хватова, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут тваринництва НААН України, Україна

Наведено основні методи покращання генетичного продуктивного
потенціалу свиней при лінійно-родинному чистопородному розведенні уельської
породи за відтворювальними ознаками та при гібридизації порід великої білої,
ландрас, уельської і української м’ясної за відгодівельними ознаками.
Встановлено кращі лінійно-родинні і міжпородні поєднання з найбільш
високим проявленням генетичного потенціалу та ступеня його реалізації.
Визначено, що найбільш точним методом прогнозування генетичного потенціалу
є генетико-математична модель з включенням ефектів комбінаційної здатності.

Ключові слова: свині, генетичний потенціал, ступінь реалізації, лінійно-
родинні поєднання, гібридизація, прогнозування продуктивності, комбінаційна
здатність.

М. А. Хватова. Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней
Список використаних джерел:
1. Оцінка генетичного потенціалу плідника / М. В. Зубець, В. В. Мирось [та ін.] // Вісник аграрнох науки. — 1993. — № 4. — С. 73—80.
2. Басовский Н. З. Оценка генетического потенциала молочной продуктивности у крупного рогатого скота / Н. З. Басовский // Цитология и генетика. — 1991. — Т. 25. — № 3. — С. 57—62.
3. Рибалко В. П. До свині з інтересом і вдячністю / В. П. Рибалко //Свинарство. — 2013. — Вип. 62. — С. 76—81.
4. Kielanowski C. Conversion of energy and the chemical composition of gain in bacon pigs / C. Kielanowski // Animal prodaction. — 1966. — Vol. 8. — № 1. — P.12—13.
5. Овсянников А. М. Современные методы селекции и их назначения в повышении продуктивности свиней / А. М. Овсянников, А. С. Терентьева. — М., 1973. — С. 30—54.
6. Коваленко В. П. Методи оцінки генетичного потенціалу і контролюселекційних процесів у тваринництві / В. П. Коваленко, Т. І. Нежлукченко //Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2008. — Вип. 64. — С. 143—149.
7. Турбін Н. В. Сравнительная оценка методов анализа комбинационной способности у растений / Н. В. Турбин, Л. А. Тарутина, Л. В. Хотылева // Генетика. — 1966. — № 8. — С. 8—18.

М. А. Хватова. Пути улучшения генетического потенциала пород свиней.
Приведены основные методы улучшения генетического продуктивного потенциала свиней при линейно-семейном чистопородном разведении уэльской породы по воспроизводительным качествам и при гибридизации пород крупной белой, ландрас, уэльской и украинской мясной по откормочным качествам. Установлены лучшие линейно-семейные и межпородные комбинации с наиболее высоким проявлением генетического потенциала и степени его реализации. Установлено, что наиболее точным методом прогнозирования генетического потенциала является генетико-математическая модель с включением эффектов комбинационной способности.

M. Khvatova. The meansofimproving the genetic potential of pigs breeds. 
The article presents the pigs’ genetic potential and degree of realization using modern high productive breeds in pure breeding of linear-families combination and hybridization.
Prognostication genetic productive potentially and deegry of its realization was better by genetic-mathematical model with effects combining ability in comparison with method additive interaction gene. Therealizationofgenetic potential with livemass of 100 kghad shown animprovement from 2,6% to 8,5%.