Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах миколаївської області

УДК 636.4085.54(477.73)

Т. Я. Іваненко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ефективне функціонування свинарства вимагає збільшення обсягів і стабільності виробництва зернофуражних, в тому числи зернобобових культур за рахунок удосконалення структури посівів, впровадження нових сортів з підвищеною концентрацією перетравного протеїну та інших поживних речовин.

Ключові слова
економічна ефективність свинарства, зернофуражні культури, зернобобові культури, дефіцит зернофуражу.

Т. Я. Іваненко, Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах миколаївської області.

Список використаних джерел:
1. Ефективність виробництва та використання кормів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive. nbuv. gov.ua/portal/chem _biol/vldau /APK/2011_18_1/files /11vofpau .p
2. Петриченко В. Ф. Стратегія розвитку кормовиробництва / В. Ф. Петриченко, О. В. Корнійчук // Корми і кормовиробництво. – 2012. — Вип. 73. — С. 3—10.
3. Сільське господарство Миколаївщини 2014 : Стат. зб. / за ред.
З. А. Лук’яненко. — Миколаїв, 2014.

Т. Я. Иваненко. Зеронофуражное производство – важный фактор эффективного развития свиноводства в хозяйствах Николаевской области.
Эффективное функционирование свиноводства требует увеличения объемов и стабильности производства зернофуражных, в том числи зернобобовых культур за счет совершенствования структуры посевов, внедрение новых сортов с повышенной концентрацией переваримого протеина и других питательных веществ.

T. Ivanenko. Grain feed production is an important factor of pig breeding development in Mykolayiv farms.
Effective functioning of pig production requires an increase in production and stability of grain feed production, including legumes by improving the structure of crops, new varieties with higher concentration of digestible protein and other nutrients.