Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

УДК 636.4.082

С. С. Іванов, директор
Ф. А. Бородаєнко, технолог виробництва
СВК «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро»,
Наукові консультанти: В. С. Топіха, д-р с.-г. наук, професор,
В. Я. Лихач, канд. с.-г. наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет.

У статті наведено характеристику елементів технології утримання та годівлі свиней усіх статево-вікових груп в умовах сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського району Миколаївської області. Впровадження сучасних інноваційних технологічних елементів дало можливість отримати достатньо високі результати продуктивності тварин, яких розводять у господарстві на чистопородній та помісній основі. Галузь свинарства у господарстві стала рентабельною і конкурентоспроможною серед господарств області та країни. Відмічено, що високий генетичний потенціал племінного молодняка племзаводу «Миг-Сервіс-Агро» підвищить продуктивність свиней племінних та товарних господарств різних за розміром і формою власності в умовах України.

Ключові слова
свині, технологія, порода, продуктивні якості.

С. С. Іванов, Ф. А. Бородаєнко, В. С. Топіха, В. Я. Лихач. Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

Список використаних джерел
1. Гнатюк С. Свинарство – пріоритетна галузь сільськогосподарського виробництва / С. Гнатюк // Свинарство України. — 2011. — № 6. — С. 6—7.
2. Іванов В. О. Сучасна технологія виробництва свинини Україні та перспективи її удосконалення / В. О. Іванов, В. М. Волощук // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2006. — Вип. 43. — С. 75—79.
3. Лісний В. А. Високоефективне виробництво свинини із застосуванням сучасних селекційних досягнень та інтенсивних технологій. [Електроний ресурс] — Режим доступу : http://www. Аграрний тиждень Україна.
4. Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету / О. Є. Новіков, В. Я. Лихач, П. О. Шебанін, Ф. А. Бородаєнко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2014.— Вип. 2(78). —С.3—15.
5. Особливості проектування свиноферм в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Ю. Дудін, І. О. Романюха, Л. О. Кіряцев та ін. – Режим доступу : http:// khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik
6. Пересувне чучело для отримання сперми у кнурів. Номер патенту: 92090. Опубліковано: 25.07.2014 р. Автори: Лихач Вадим Ярославович, Волощук Олександр Васильович, Луговий Сергій Іванович, Бородаєнко Федір Андрійович, Іванов Володимир Олександрович.
7. Повод М. Порівняння різних технологій утримання свиней. / М. Повод, Б. Шаталін // Agroexpert: практичний посібник аграрія. — 2010. — № 10. — C. 54— 57.
8. Світове виробництво продукції сільського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://faostat.fao.org
9. Станок для привчання кнурів до садки на штучну вагіну. Номер патенту: 92089. Опубліковано: 25.07.2014 р. Автори: Лихач Вадим Ярославович, Волощук Олександр Васильович, Луговий Сергій Іванович, Бородаєнко Федір Андрійович, Іванов Володимир Олександрович.
10. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини [Текст]: монографія / Волощук В. М. ; [ІСв і АПВ НААН]. — Полтава : Фірма «Техсервіс, 2012. — 350 с.
11. Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий та ін.]; за ред. В.С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 453 с.
12. Топіха В. С. Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині» // В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан // Науковий вісник «Асканія-Нова». — 2012. — Вип. 5. , Ч. II. — С. 283—289.
13. Топіха В. С. Забезпечення високої продуктивності свиней в умовах інтенсивної технології племзаводу «Миг-Сервіс-Агро» Миколаївської області / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. С. Іванов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — Вип. 1(44). — С. 151—157.
14. Топіха В. С. Інтенсивне ведення галузі свинарства / В. С. Топиха, А. А. Волков // Тваринництво України. — 2003. — № 8. — С. 2—5.
15. Шебанін В. С. Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АПК / В. С. Шебанін, В. Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — Вип. 1(65). — С. 3—11.

С. С. Иванов, Ф. А. Бородаенко, В. С. Топиха, В. Я. Лихач. Эффективное производство свинины в условиях СПК «Агрофирма «Миг-Сервис-Агро».
В статье приведена характеристика элементов технологии содержания и кормления свиней всех половозрастных групп в условиях Сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрофирма «Миг-Сервис-Агро» Новоодесского района Николаевской области. Внедрение современных инновационных технологических элементов позволило получить достаточно высокие результаты производительности животных, которые разводятся в хозяйстве на чистопородной и помесной основе. Отрасль свиноводства в хозяйстве стала рентабельной и конкурентоспособной среди хозяйств области и страны. Отмечено, что высокий генетический потенциал племенного молодняка племзавода «Миг-Сервис-Агро» повысит производительность свиней племенных и товарных хозяйств различных по размеру и форме собственности в условиях Украины.

S. Ivanov, F. Borodayenko, S. Topiha, V. Lykhach. Efficient pork production in the conditions of APC «Agricultural firm «Mig-Service-agro».
In the article the characteristic elements of technology and feeding pigs of all age and gender groups in terms of the Agricultural production cooperative “Agrofirma “Mig Service-agro” Novoodesky district of Mykolayiv region. The introduction of modern innovative technological elements has resulted in a reasonably high performance animals that are bred on the farm, on purebred and crossbred basis. Industry in agriculture has become profitable and competitive among the farms of the region and country. It is noted that the high genetic potential of breeding young growth breeding farm “Mig-Service-agro” will improve the performance of pigs breeding and commercial farms of different size and ownership in Ukraine.