Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

УДК 636.4.082

Г. І. Калиниченко, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук
О. І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук

Миколаївський національний аграрний університет, Україна Досліджено технологію виробництва свинини в умовах СТОВ ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області. Встановлено, що в результаті впровадження удосконаленої технології виробництва свинини в господарстві відбудеться підвищення рівня рентабельності галузі свинарства на 12,6% і цей показник досягне 39,3%.

Ключові слова
технологія, відтворювальні якості, відгодівля, рентабельність.

Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль, О. І. Петрова. Сучасна технологія виробництва свинини  в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

Список використаних джерел
1. Нагаєвич В. М. Розведення свиней : навч. посіб. / В. М. Нагаєвич, В. І. Герасимов. – Харків : Еспада, 2005. — 243 с.
2. Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий та ін.] ; за ред. В. С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 453 с. Г. И.

Калиниченко, О. А. Коваль, Е. И. Петрова. Современная технология производства свинины в условиях СТОО им. Мичурина Братского района Николаевской области.
Исследовано технологию производства свинины в условиях СТОО им. Мичурина Братского района Николаевской области. Установлено, что в результате внедрения усовершенствованной технологии производства свинины в хозяйстве осуществится повышение уровня рентабельности свиноводческой отрасли на 12,6% и этот показатель достигнет 39,3%.

G. Kalinichenko, O. Koval, O.Petrova. Modern technology of pork production in conditions of Michurin ALLC of Bratsky District of Mykolaiv Region.
The technology of pork production in conditions of Michurin ALLC of Bratsky District of Mykolaiv Region is investigated. In this farm purebred large white sows of English selection and their cross breed with landrace as well are used for pork production. Specialized meat-type hogs, such as landrace, Duroc and Pietrain, are used too. It is proved that as a result of establishment of improved technology of pork production in conditions of Michurin ALLC the breakeven level in pig breeding field will heighten by 12,6% and this figure will reach 39,3%.