ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА В ПЛЕМІННИХ ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВЩИНИ

УДК 636.4.082
ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА В ПЛЕМІННИХ  ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВЩИНИ

Т. І. Карунна, аспірант,
Полтавська державна аграрна академія, Україна

Викладено результати аналізу показників відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи та їх власної продуктивності в племінних господарствах Полтавщини у динаміці 2002…2012 років. Виявлено закономірність підвищення маси гнізда поросят при відлученні у 60 днів при зниженні багатоплідності свиноматок, товщини шпику на рівні 6…7 грудних хребців та віку досягнення живої маси 100 кг ремонтними свинками під час вирощування. Селекція на м’ясність приводить до зниження багатоплідності маток, тому на перспективу потрібно чітко розмежувати стада за напрямом продуктивності.

Ключові слова
свині, велика біла порода, суб’єкти племінної справи,відтворна здатність, власна продуктивність.

Т. І. Карунна. ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА В ПЛЕМІННИХ  ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВЩИНИ

Список використаних джерел:
1. Березовський М. Д. Використання свиней великої білої породи зарубіжної селекції / М. Д. Березовський, В. А. Коротков // Селекція : наук.-виробн. бюл. — К., 1996. — Ч. 3. — С. 127—129.
2. Березовський М. Д. Етапи селекції великої білої породи свиней в Україні // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2005. — № 3. — С. 27—29.
3. Березовський М. Д. Використання свиней великої білої породи зарубіжної селекції / М. Д. Березовський, І. В. Хатько // Селекція : наук.-виробн. бюл. — К., 1997.—С. 105—107.
4. Березовський М. Д. Стан і перспективи селекції великої білої породи в Україні / М. Д. Березовський// Вісник аграрної науки. —1999. — № 10.—С. 49—51.
5. Войтенко С. Стан галузі тваринництва України / С. Войтенко, Т. Карунна, І. Желізняк // Тваринництво України. — 2010. — № 5. — С 5—8.
6. Генеалогічна структура та продуктивність свиней України / [С. Л. Войтенко, Л. В. Вишневський, М. Г. Порхун, К. В. Бодряшова]. — Полтава, 2009. — 38 с.
7. .Голуб Н. Д. Використання кнурів зарубіжних генотипів у племінних господарствах України / Н. Д. Голуб, Г. М. Гребеник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава, 2011. — № 2. — С 72—75.
8. Гришина Л. П. Эффективность использования свиней датской селекции при чистопородном разведении и скрещивании / Л. П. Гришина, Ю. П. Акневский // Прошлое, настоящее и будущее зоотехнической науки. Свиноводство : материалы междунар. науч.-практ. конф. к 75-летию ВИЖа : 7-10 сентября 2004 г. — Дубровицы, 2004. —Вып. 62. — Т. 2. — С. 36—38.
9. Стрижак Т. А. Відгодівельні і м’ясні ознаки генотипів вітчизняної та імпортної селекції при чистопорідному розведенні та схрещуванні свиней / Т. А. Стрижак // Перспективи розвитку біотехнології в Україні : зб. наук. праць. — Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, 2005. — Вип. 2. — С. 139—142.
10. Домашова Л. О. Порівняльний аналіз відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи англійської та угорської селекції / Л. О. Домашова // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2013.—Вип. 21.— С. 99—101. — (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).

Т. И. Карунна. Крупная белая порода в племенных хозяйствах Полтавщины.
Изложены результаты анализа воспроизводительной способности свиноматок крупной белой породы и их собственной продуктивности в племенных хозяйствах Полтавщины в динамике 2002…2012 годов. Установлена закономерность повышения массы гнезда поросят при отъеме в 60 дней при снижении многоплодия свиноматок, толщины шпика на уровне 6-7 грудных позвонков и возраста достижения живой массы 100 кг ремонтными свинками во время выращивания. Селекция на мясность приводит к снижению многоплодия
маток, поэтому на перспективу необходимо четко разграничить стада по направлению продуктивности.

T. Karunna. Large White Breed in breeding farms of Poltava region.
The results of analysis of the reproductive ability of sows of large white breed and their own productivity in breeding farms of Poltava in the dynamics in2002…2012’s are given. It isestablishedthatthe regularity of increasing mass nests of piglets at weaning at 60 days by reducing the multiple pregnancy sows, backfat thickness at 6-7 thoracic vertebrae and of ageoflive weight of 100 kg ofrepair pigs during growth . Breeding for meat leads to the reduction of multiple pregnancy sows is necessary to be clearly delineated according to the productivity.