Сезонна продуктивність свиноматок французької та датської селекції

УДК 636.42.082.22

М. Г. Повод, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Іжболдіна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. М. Нестеров, аспірант
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна
Вивчались продуктивні якості свиноматок французької та данської селекції впродовж року. Встановлено більш високий рівень продуктивних якостей свиноматок данської селекції порівняно з тваринами французької селекції. Визначено вірогідний вплив факторів «генотип» та «сезон року» на багатоплідність, та низький факторіальний вплив на збереженість поросят впродовж підсисного періоду.

Ключові слова
генотип, свиноматка, відтворювальні якості, сезон року, дисперсійний аналіз.

М. Г. Повод, О. О. Іжболдіна, А. М. Нестеров. Сезонна продуктивність свиноматок французької та датської селекції

Список використаних джерел:
1. Коваль О. А. Вплив схрещування на відтворювальну здатність свиноматок. / О. А. Коваль, Г. І. Калиниченко. // Зб. наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2013. — Вип. 21. — 150—156.
2. Крамаренко С. С. Вплив генотипу та віку на відтворювальні якості свиноматок великої білої породи. / С. С. Крамаренко, Є. В. Баркарь. Г. Г. Шпорталюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2008. — Вип. 1. — С. 171— 176.
3. Плохинський Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. / Плохинський Н. А. — М. : Колос, 1969. — 256 с.
4. Позднякова Т. С. Репродуктивні якості чистопородних і помісних свиноматок при схрещуванні з кнурами вітчизняної та зарубіжної селекції. / Т. С. Позднякова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2011. — № 1. — С.180—183.
5. Продуктивность свиноматок в зависимости от сезона года / [Г. С. Походня, Е. Г. Федорчук, Л. А. Манохіна та ін.] // Таврійський науковий вісник. — 2008. — Вип. 58. — Ч. II. — С. 298—302.
6. Топіха В. С. Аналіз відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи залежно від їх віку та походження. / В. С. Топіха, Л. О. Домашова // Свинарство. — 2014. — Вип. 65. — С.169—172.

Н. Г. Повод, Е. А. Ижболдина, А. Н. Нестеров. Сезонная продуктивность свиноматок французской и датской селекции.
Изучались продуктивные качества свиноматок французской и датской селекции в течении года. Установлено более высокий уровень продуктивных качеств датской селекции в сравнении с животными французской селекции. Отмечено достоверного влияние факторов «генотип» и «сезон года» на многоплодие, и незначительный уровень влияния в течении подсосного периода.
N. Povod, O. Izhboldina, A. Nesterov. Seasonal sow productivity of French and Danish selection.
The level of reproductive qualities of sows provides efficiency of pork production as a whole. Particularly relevant in today’s industrial pork production is the study of the level of manifestation of the genetic potential of sows imported origin. The influence of various factors on the productive qualities of pigs assessed using multivariate analysis of variance. Studies on the influence of various factors were carried out in highly technological production. A high level of reproductive qualities of sows French and Danish origin. There was a significant effect of the factor “genotype” and “Season of the Year” at the twins, and a slight level of influence “genotype ? season of the year.” The study suggests low factorial impact on the safety of piglets during the suckling period genotype sows, as well as the season of the year.