РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

УДК 636.082

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

А. А. Рукавиця, аспірант
Науковий керівник– канд.с.-г.наук, доцент Луговий С.І.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Досліджено результативність відбору свиноматок методом індексної селекції за індексами М. Д. Березовського, В. П. Коваленка та Ю. Д. Шаталіної. Встановлено, що використання всіх трьох індексів, які досліджувалися, не забезпечує статистично вірогідної переваги дочок від кращих матерів над дочками від гірших матерів.

Ключові слова
свиноматка, відтворювальні якості, індекс Ю. Д. Шаталіної, індекс М. Д. Березовського, індекс В. П. Коваленка

А. А. Рукавиця. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ СВИНОМАТОК

Список використаних джерел:
1. Автоматизоване моделювання селекційних індексів для оцінки свиней / М. Д. Березовський, А. А. Гетя, П. А. Ващенко [та ін.] // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2008.— № 4. —С. 92—94.
2. Березовський М. Д. Репродуктивні якості свиней англійської селекції / М. Д. Березовський, І. В. Хатько. — К. : Урожай, 1972. — 93 с.
3. Березовский Н. Д. Оценка материнских качеств свиноматок с использованием оценочного и селекционного индексов / Н. Д. Березовский, П. Я. Шкурупий, В. А. Коротков // Свиноводство. — К. : Урожай, 1984. — № 40. — С..16—18.
4. Данилова Т. Н. Использование селекционных индексов в свиноводстве / Т. Н. Данилова, С. Б. Данилов, В. И. Герасимов // Перспективы развития свиноводства : материалы Х Междунар. науч.-произв. конф. —Гродно, 2003. —С..47 —48.
5. Коваленко В. П. Перспективы свиноводства / В. П. Коваленко, В. М. Рябко, В. Г. Пелых. — Херсон : Айлант, 2000. — 84 с.
6. Коваленко Т. С. Розробка селекційного індексу для оцінки відтворювальних якостей свиноматок / Т. С. Коваленко // Таврійський науковий вісник.— Херсон : Айлант, 2009.— Вип. 64. — Ч. 3.— C. 128—131.
7. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней / В. Г. Пелих. —Херсон : Айлант, 2002. —264 с.
8. Селекція сільськогосподарських тварин / [Б. М. Гопка, В. П. Коваленко, Ю. Ф. Мельник та ін.]. —К.,2007. — 554 c.
9. Церенюк О. М. Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней / О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стріжак // Зб. наук. праць ВНАУ. – 2010. — № 3 (42). —С. 73—77.
10. Шаталина Ю. Д. Индексная оценка свиноматок крупной белой породы на племферме ООО «Славутич» Покровского района / Ю. Д. Шаталина // Перспективи розвитку біотехнології в Україні : зб. наук. праць БТФ ДДАУ. — 2005.— № 2.— С. 96 —104.

А. А. Рукавица. Результативность использования селекционных индексов в качестве критериев отбора свиноматок.
Исследовано результативность отбора свиноматок методом индексной селекции по индексам М. Д. Березовского, В. П. Коваленко и Ю. Д. Шаталиной. Установлено, что использование всех трёх индексов, которые исследовались, не обеспечивает статистически достоверного преимущества дочек от лучших матерей над дочками от худших матерей. Ю. Д. Шаталиной, индекс М. Д. Березовского, индекс В. П. Коваленко.

A. Rukavitsa. The effectiveness of selection indices using as criteria for the  Sows selection. We investigated the results of the selection of sows by index selection, which
based on using indices by M. Berezovsky, V. Kovalenko and Y. Shatalina. It was found that the use of all three indices, which were investigated, does not provide statistically significant advantages daughters from best mothers over daughters from the worst mothers.