Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

Номер, рік
2(84), том 2 2015
УДК 631.1:636(477.73)

Автор
С.Л. Войтенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.О. Горобець, аспірант
Полтавська державна аграрна академія, Україна

У статті наведено результати оцінювання свиней зарубіжного походження за віком досягнення живої маси 100 кг під час відгодівлі та вирощування. З урахуванням різного рівня годівлі та походження піддослідні тварини проявили не однакову швидкість росту. Вік досягнення живої маси 100 кг відгодівельним молодняком значно відрізнявся від одержаного під час вирощування, що в кінцевому результаті відобразилося у не достовірних та різноспрямованих коефіцієнтах кореляції між даною ознакою у напівсибсів. У підсумку зроблено висновок про неможливість оцінки кнурів-плідників лише за власною продуктивністю гібридного молодняка. Для більшої об’єктивності краще використовувати середні величини двох методів оцінювання потомків, або зосередити увагу на оцінці гібридного молодняка за відгодівельними ознаками.

Ключові слова
Свині, вік досягнення живої маси 100 кг, вирощування, відгодівля, кореляція між ознакою, оцінка кнурів.
Стаття
С.Л. Войтенко, В.О. Горобець. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

Список використаних джерел

1. Добір свиней за власною продуктивністю та якістю нащадків / Л. В. Вишневський, С. Л. Войтенко, В. М. Гиря [та ін.] // Свинарство : міжвід. темат. наук. зб. — 2008. — № 56. — С. 25—28.
2. Войтенко С. Л. Генетичні методи поліпшення продуктивності свиней / С. Л. Войтенко, Л. В Вишневський // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 11. — С. 36—38.
3. Михайлов Н. В. О точности оценки наследственных качеств животных / Н. В.Михайлов, В. И. Степанов // Зоотехния. — 1994. — № 12. — С. 2—5.
4. Мухарев В. Оценка хряков различными методами / В. Мухарев // Свиноводство. — 1991. — № 6. — С. 18—19.
5. Одновременная оценка свиней по фенотипу и генотипу / Б. Солдатов, А. Филатов, Л. Смолкин [и др.] // Зоотехния. — 1997. — № 5. — С. 2—4.
6. Титов И. С. Оценка свиней по генотипу разными методами / И. С. Титов, С. Ю. Дементьева // Зоотехния. — 1991. — № 12. — С. 7—9.
7. Филатов А. И. О совмещении оценки хряков по фенотипу и генотипу / А. И. Филатов, Г. Бочоришвили // Свиноводство. — 1991. — № 6. — С. 19—20.
8. Шмаков Ю. И. Эффективность преимущественной селекции при чистопородном разведении / Ю. И. Шмаков // Современные проблемы развития свиноводства : матер. 7-ой междунар. науч.-произв. конф., г. Жодино, 23-24 августа 2000 г. — Мн., 2000. — С. 13—14.

С. Л. Войтенко, В. А. Горобец. Оценка хряков по качеству гибридного молодняка.
В статье наведены результаты оценки свиней зарубежного происхождения по возрасту достижения живой массы 100 кг во время откорма и выращивания. Возраст достижения живой массы откормочным поголовьем существенно отличался от полученного во время выращивания, что в конечном результате проявилось у недостоверных и разной направленности коэффициентах корреляции между данным признаком у полусибсов. Сделано заключение о невозможности оценки хряков-производителей только по собственной продуктивности гибридного молодняка.

S. Voitenko, V. Gorobets. Assessment of boars on the quality of hybrid piglets.
The article specifies the results of the evaluation of pigs foreign origin by age accomplishments of live weight of 100 kg during the feeding and breeding. Age of achieving of live weight fattening livestock was significantly different from those obtained during growing, which in the result is manifested in not valid and the different orientation coefficients of correlation between the sign of half-siblings. It is concluded that the impossibility of estimates of breeding boars only on their own productivity of hybrid pullets.