Відгодівельні якості помісного молодняку свиней

УДК 636.4.053.082

В. Я. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
В. В. Лагодієнко, директор ПОП “Вікторія”
М. А. Коваль, технолог виробництва ПОП “Вікторія”

У статті наведено результати оцінки відгодівельних якостей молодняку свиней різних генотипів. Дослідження проводили в умовах свинокомплексу ПОП “Вікторія” м. Новий Буг Миколаївської області. Встановлено, що на відміну від традиційної схеми отримання фінального відгодівельного молодняку ((ВБ×Л)×Д), запропоновані поєднання є більш продуктивнішими. Так, у молодняку свиней, отриманого від поєднання свиноматок “F1” з помісними кнурами (Д×П) – “кантор”,  відмічено найвище значення середньодобових приростів – 777,5 г, що обумовило і найменші витрати кормів – 3,38 корм. од. на 1 кг приросту живої маси.

Ключові слова: свині, порода, схрещування, відгодівельні якості.

В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодієнко, М. А. Коваль. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней.

Список використаних джерел:
1.Бірта Г. О. Відгодівельні, забійні та м’ясо-сальні якості свиней різних напрямів продуктивності / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – №4. – С. 49-51.
2.Коновалов І. В. Адаптаційні та продуктивні якості свиней породи ландрас в умовах промислової технології : дис … кандидата с.-г. наук : 06.02.04 / Коновалов Ігор Володимирович. – Миколаїв, 2011. – 148 с.
3.Лихач В. Я. Відгодівля свиней м’ясних генотипів до різних вагових кондицій / В. Я. Лихач, А. В. Черненко // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. – Херсон : Айлант, 2008. – Вип. 58/2. – С. 285-289.
4.Лихач В. Я. Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні : дис. кандидата с.-г. наук : 06.02.01 / Лихач Вадим Ярославович. – Херсон, 2006. – 141 с.
5.Маслак О. Свинарство – традиції та прибутковий бізнес [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua
6.Самаріна І. Складова м’ясного балансу – свинина [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua
7.Сучасні методики досліджень у свинарстві. – Полтава, 2005. – 228 с.
8.Церенюк О. Ефективна система гібридизації у свинарстві [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua
9.Церенюк О. М. Модифікація імпортного генетичного матеріалу в Україні : монографія / О. М. Церенюк. – Харків : ІТ УААН, 2010. – 248 с.
10.Buchanan D. S. The cross breakboar / Buchanan D. S. // Pig New Inform. – 1998. – V. 9, № 3. – P. 239-275.

В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодиенко, Н. А. Коваль. Откормочные качества помесного молодняка свиней.

В статье приведены результаты оценки откормочных качеств молодняка свиней разных генотипов. Исследования проводили в условиях свинокомплекса ЧОП “Виктория” г. Новый Буг Николаевской области. Установлено, что в отличие от традиционной схемы получения финального откормочного молодняка ((КБ×Л)×Д), предложенные сочетания более продуктивны. Так, у молодняка свиней полученного от сочетания свиноматок “F1” с помесными хряками (Д×П) – “кантор”, отмечено высокое значение среднесуточных приростов – 777,5 г, что обусловило и наименьшие затраты кормов – 3,38 корм. ед. на 1 кг прироста живой массы.

V. Lykhach, А. Lykhach, V. Lagodienko, N. Koval. Feeding quality of hybrid piglets.

The article presents the results of the evaluation fattening properties of young pigs of different genotypes. The studies were conducted in a pig farm PEO “Victoria” Noviy Bug, Nikolaev region. It was found that in contrast to the traditional scheme of obtaining the final fattening calves ((LW × L) × D) proposed of combination is more productive. Thus, the piglets obtained from a combination of sows “F1” with cross-bred boars (D × P) – “cantor” noted a high value of average daily gain – 777,5 g, and which resulted in the lowest cost feed – 3,38 food units on 1 kg of live weight gain.