Нормативно-правові та практичні аспекти формування та обліку статутного капіталу комерційних банків

УДК 346.62:336.713

І. В. Баришевська, кандидат економічних наук
А. Ю. Корабахіна, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті визначено нормативно-правові аспекти формування статутного капіталу комерційних банків та наведено практичні підходи поетапного його відображення в бухгалтерському обліку.
У період докапіталізації одним з нагальних питань залишається «якість» капіталу та прозорість його використання. Особливості формування та обліку статутного капіталу банків полягають у достовірному відображенні інформації про внески акціонерів (учасників) за спрощеною процедурою до офіційної реєстрації результатів емісії акцій за рахунок змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Ключові слова: банк, статутний капітал, облік статутного капіталу, проспект акцій, емісійні різниці.

І.В. Баришевська, А.Ю. Корабахіна. Нормативно-правові та практичні аспекти формування та обліку статутного капіталу комерційних банків.

Список використаних джерел:
1. Зінченко О. П. Становлення венчурного фінансування / О. Зінченко, В. Ільчук // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 46-49.
2. Карнаушенко А. С. Венчурнй капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / А. С. Карнаушенко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, Вип. 3/2. – С. 12-14.
3. Кащук К. М. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини / К. М. Кащук // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 119-123.
4. Чистякова О. В. Венчурный капитал как фактор развития инновационного предпринимательства / О. В. Чистякова // Известия ИГЭА. – 2011. – № 6. – С. 136-139.
5. Гарнер Д. Привлечение капитала / Д. Гарнер, Р. Оуен, Р. Конвей ; Пер. с англ. – М. : Джон Уайлиенд Санз, 1995. – 464 с.
6. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія / Н. М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. – 416 с.
7. Fostering Innovative Entrepreneurship: Challenges and Policy Options / UNITED NATIONS. – New York ; Geneva, 2012. – Р. 82.
8. Шубравська О. В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 77-81.

И. В. Барышевская, А. Ю. Корабахина. Нормативно-правовые и практические аспекты формирования и учета уставного капитала коммерческих банков.

В статье рассмотрены нормативно-правовые аспекты формирования уставного капитала коммерческих банков и приведены практические подходы поэтапного его отражение в бухгалтерском учете.
В период докапитализации одним из насущных вопросов остается «качество» капитала и прозрачность его использования. Особенности формирования и учета уставного капитала банков заключаются в достоверном отражении информации о вкладах акционеров (участников) по упрощенной процедуре официальной регистрации результатов эмиссии акций за счет изменений в План счетов бухгалтерского учета банков Украины.

I. Barishevskaya, A. Korabahina. The legislative and practical aspects of accounting and authorized capital of commercial banks.

The article defines the legal aspects of the authorized capital of commercial banks and the practical phased approaches it’s reflection in accounting.
During a capitalization the pressing issues is the “quality” of capital and transparency of its use. Features of the formation and registration of the share capital of banks are authentic information’s reflection on the contribution of the shareholders (participants); and a simplified procedure of the official results’ registration of banknotes’ overissue through changes to the Plan of Accounts for banks in Ukraine.