Створення відновлювачів фертильності соняшнику, стійких до гербіциду експресс 75 в. г.

УДК 631.52:633.85:632.954

С. О. Кірієнко, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Нині у виробничій системі обробки соняшнику використовують технологію, що має декілька назв – ExpressSun, Експрес або СУМО, яка є комбінацією гербіциду, що є ALSінгібітором із групи сульфонілсечовини, і генотипів соняшнику стійких до цього гербіциду. Донорські форми соняшнику показали повну стійкість до сульфонілсечовинного гербіциду Експрес 75 в. г. (діюча речовина − трибенурон-метил). Резистентність до трибенурон-метилу при схрещуванні цих матеріалів з вітчизняними селекційними лініями контролювали в F1 і F2 одним повністю домінантним геном. Відібрано в потомстві гібридів другого покоління відновлювачі фертильності з генетичною резистентністю до дії гербіциду Експрес 75 в. г., на основі яких, у результаті серії інбридінгів і доборів, створено константні резистентні лінії–відновлювачі фертильності.

Ключові слова: соняшник, відновлювач фертильності, гербіцид Експрес 75 в. г., резистентність.

С.О. Кірієнко. Створення відновлювачів фертильності соняшнику, стійких до гербіциду експресс 75 в. г.

Список використаних джерел:
1. Воронова О. В борьбе за место под солнцем / О. Воронова // Новый аграрный журнал. – М., 2011. – Вып. № 2 (2). – С. 48-54.
2. Olson B. L. S. Distribution of resistance to imazamox and tribenuronmethyl in native sunflower [Електронний ресурс] / O B. L. S. lson, K. AlKhatib, R. M. Aiken – Режим доступу : http://www.sunflowernsa.com/research/researchworkshop/documents/158.pdf.
3. Miller J. F. Tribenuron resistance in accessions of wild sunflower collected in Canada [Електронний ресурс] / J. F. Miller, G. J. Seiler – Режим доступу : www.sunflowernsa.com/research/ Proc. Sunflower Research Workshop – February, 7, 2005.
4. Genetics and breeding of herbicide tolerance in sunflower / C. F. Sala, M. Bulos, E. Altieri, M.L. Ra mos // Proc. 18th Int. Sunfl. Conf., Mar del Plata, Argentina. – 2012. – P. 75-81.

С. А. Кириенко. Создание восстановителей фертильности подсолнечника, устойчивого к гербициду Экспресс 75 в. г.

Донорские формы подсолнечника показали полную устойчивость к сульфонилмочевиновому гербициду Экспресс 75 в. г. (действующее вещество − трибенурон-метил). Резистентность к трибенурон-метилу при скрещивании этих материалов с селекционными линиями контролировалась в F1 и F2 одним полностью доминантным геном. Получены линии-закрепители стерильности подсолнечника, устойчивые к сульфонилмочевиновым гербицидам.

S. Kirienko. Creation of fertility restorers of sunflower resistant to the herbicide express 75 v.g.

Donors varieties of sunflower had shown the complete resistance to sulfonylurea herbicide Express 75.v.g (active substance – tribenuron-methyl). Resistance to tribenuron-methyl in the crossing of these materials with controlled breeding lines in F1 and F2 one  has completely dominant gene. The line-fixers of sterility of sunflower are resistant to sulfonylurea herbicides.