Тваринництво України у світовому галузевому розвитку

УДК 636(477)+100

І. Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н. О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
О. Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено окремі складові впливу на розвиток тваринництва України у порівнянні з світовим рівнем ведення галузі; визначено стан та першочергові напрями розвитку аграрної сфери в контексті зовнішньоекономічної діяльності держави та формування експортного потенціалу.

Ключові слова: тваринництво, зовнішньоекономічна діяльність, продукція, експорт, імпорт, митниця, розвиток.

І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку.

Список використаних джерел:
1. Виклики і шляхи продовольчого розвитку / Б. Й. Пасхавер [та ін.]. – К. : Інститут економіки та прогнозування, 2009. – 432 с.
2. Кіщак І. Т. Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області / І. Т. Кіщак, Н. О. Корнєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2014. – Вип. 1(77). – С. 26-33.
3. Корнєва Н. О. Організаційно-економічний механізм функціонування тваринницьких продуктових підкомплексів у регіоні : Дис… канд. економ. наук зі спец. : 08.00.03. / Н. О. Корнєва ; МДАУ. – Миколаїв, 2007. – 199 с.
4. Месель-Веселяк В. Я. Напрями розвитку галузей тваринництва та їх державна підтримка / В. Я. Месель-Веселяк //Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 3-8.
5. Новак І. М. Стан та проблеми виходу підприємств молокопереробної галузі Вінницької області на світові ринки / І.М. Новак // Бізнес-навігатор – Херсон, 2011. – С. 48-54.
6. Потриваєва Н. В. Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого підкомплексу України в умовах світової глобалізації: [Монографія] / Н. В. Потриваєва. – Миколаїв: МДАУ, 2012. – 312 с.
7. Режим доступу : http://mk.sfs.gov.ua/okremi-storinki/mitni-punkti/115410.html Митний пост «Миколаїв-морський»
8. Режим доступу: http://mk.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/mitnitsya/ (Миколаївська митниця Міндоходів)
9. Рибальченко В. Що влада посіє, те фермер і пожне / В.Рибальченко// Голос Україна, 2015. – 28 квітня.
10. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р.
11. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство : монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Білоус, В. І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 630 с.
12. Сільське господарство України : статистичний збірник. / за ред. Н. С. Власенко. – К.: Державна служба статистики України ; 2013. – 402 с.
13. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка// Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки» НААН України. – К.; 2012. – 182 с.
14. Сумна доля хлібного поля // Голос України. – 14 травня 2015 р.
15. Топіха І. Н. Проблеми розвитку тваринництва та основні шляхи їх вирішення / І.Н. Топіха // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2004. – Вип. 2, Т. 1. – С. 284-291.
16. Шлапак О. В. Розвиток і можливості захисту вітчизняного м’ясного скотарства в умовах СОТ / О. В. Шлапак // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 1. – С. 97-108.
17. Шолойко А. С. Оцінка структури державної фінансової підтримки Укгалузі тваринництва відповідно до класифікації СОТ / А. С. Шолойко // Облік і фінанси АПК, 2010. – № 3. – С. 17-21.
18. Шуст О. А. Економічні проблеми державної підтримки українського скотарства / О.А. Шуст // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6. – С. 13-17.
19. ФАО ООН [Електронний ресурс] : WEB – сайт – Режим доступу: http\\www.fao.org.

И. Т. Кищак, Н. А. Корнева, А. Е. Новиков. Животноводство Украины в мировом отраслевом развитии.

Исследованы отдельные составляющие влияния на развитие животноводства Украины по сравнению с мировым уровнем ведения отрасли; определено состояние и первоочередные направления развития аграрной сферы в контексте внешнеэкономической деятельности государства и формирования экспортного потенциала.

I. Kiszczak, N. Korneva, O. Novikov. Ukrainian livestock in global industry development.

The impact of individual components on the development of Ukrainian livestock compared to the world level of the industry is investigated. The status and priority directions of agrarian sector’s development in the context of foreign economic activities and formation of the export potential are defined.