Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки

УДК 001.895:338.43

О. І. Мельник, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Визначено роль венчурного фінансування у розвитку аграрного сектора економіки на засадах інноваційного підприємництва. Виділено заходи сприяння розвитку венчурного фінансування, реалізація яких, як доведено розрахунками, забезпечить аграрні підприємства фінансовими ресурсами для впровадження більш радикальних та вартісних інновацій. Обґрунтовано доцільність створення венчурних фондів у кожному регіоні із розгалуженою мережею в районах області.

Ключові слова: інновації, інноваційна активність, аграрний сектор економіки, венчурне фінансування, венчурні фонди.

О.І. Мельник. Венчурне фінансування як фактор розвитку  інноваційного підприємництва в аграрному секторі  економіки.

Список використаних джерел:
1. Зінченко О. П. Становлення венчурного фінансування / О. Зінченко, В. Ільчук // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 46-49.
2. Карнаушенко А. С. Венчурнй капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств / А. С. Карнаушенко // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, Вип. 3/2. – С. 12-14.
3. Кащук К. М. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирщини / К. М. Кащук // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 119-123.
4. Чистякова О. В. Венчурный капитал как фактор развития инновационного предпринимательства / О. В. Чистякова // Известия ИГЭА. – 2011. – № 6. – С. 136-139.
5. Гарнер Д. Привлечение капитала / Д. Гарнер, Р. Оуен, Р. Конвей ; Пер. с англ. – М. : Джон Уайлиенд Санз, 1995. – 464 с.
6. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія / Н. М. Сіренко. – Миколаїв, 2010. – 416 с.
7. Fostering Innovative Entrepreneurship: Challenges and Policy Options / UNITED NATIONS. – New York ; Geneva, 2012. – Р. 82.
8. Шубравська О. В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 77-81.

О. И. Мельник. Венчурное финансирование как фактор развития инновационного предпринимательства в аграрном секторе экономики.

Определена роль венчурного финансирования в развитии аграрного сектора экономики на основе инновационного предпринимательства. Выделены пути содействия развитию венчурного финансирования, реализация которых, как доказано расчетами, обеспечит аграрные предприятия финансовыми ресурсами для внедрения более радикальных и стоимостных инноваций. Обоснована целесообразность создания венчурных фондов в каждом регионе с разветвленной сетью в районах области.

O. Melnyk. Venture capital as a factor of innovative entrepreneurship in the agrarian sector.

The role of venture capital in the development of the agrarian sector on the basis of innovative entrepreneurship is explained. The measures to promote venture financing, implementation of which is proven calculations farms in order to provide financial resources for the implementation of more radical and costly innovation are given. The expediency of venture capital funds’ creation in every region with an extensive network in the districts is proved.