Сортові інновації у виробництві зерна сільськогосподарськими підприємствами

УДК 631.527:633.11:631.11

В. А. Пехов, здобувач
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Науковий керівник: О. Г. Шпикуляк, д-р екон. наук, професор
Вінницький національний аграрний університет

У статті розкрито організаційно-економічні аспекти функціонування сортових інновацій у розвитку та формуванні ефективності зернопродуктового підкомплексу України. Визначено загальні засади рольових характеристик інновацій, їх «покультурну» структуру у взаємозв’язку з ефективністю аграрної галузі загалом, що визначено як головний резерв для економічного зростання. Запропоновано авторську оцінку процесів, які сьогодні відбуваються в системі економічних взаємодій з приводу підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключові слова: сільськогосподарські культури, сортові інновації, виробництво зерна, високопродуктивні сорти, насінництво.

В.А. Пехов. Сортові інновації у виробництві зерна сільськогосподарськими підприємствами.

Список використаних джерел:
1. Лобас М. Г. Розвиток зернового господарства України : [монографія] / М. Г. Лобас. – К. : Аграрний інститут НВАТ «Агроінком», 1997. – 449 с.
2. Худолій Л. М. Тенденції розвитку економічних відносин на зерновому ринку Вінниччини / Л. М. Худолій, О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2001. – № 11. – С. 92-96.
3. Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка і прогнозування. − 2011. − № 2. − С. 118-129.
4. Жигадло В. С., Виробництво зернових та олійних культур в Україні: проблеми та перспективи в умовах світової продовольчої кризи / Жигадло В. С., Сікачина О. В. ; За ред. Володимира Артюшина. — К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2008. — 44 с.
5. Погріщук Б. В. Організаційно-економічні засади ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу: монографія / Погріщук Б. В.; − Тернопіль.: Джура, 2009. – 370 с.
6. Волошин Р. Аналіз експортного сегменту зернового ринку України / Роман Волошин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 2. – С. 97-103.
7. Саблук П. Т. Національна доктрина продовольчої безпеки (проект) / П. Т. Саблук, Г. М. Калетнік, С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2011. – № 8. –С. 3-11.
8. Food and Agrikulture Organization of the United Nations. – Access mode : http://www.fao.org/home/en/.
9. Global Food Security Index. – Access mode : http://foodsecurityindex.eiu.com/.

В. А. Пехов. Сортовые  инновации  в производстве зерна сельскохозяйственными предприятиями.

В статье раскрыты организационно-экономические аспекты функционирования сортовых инноваций в развитии и формировании эффективности зернопродуктового подкомплекса Украины. Определены общие принципы ролевых характеристик инноваций, их «покультурная» структура во взаимосвязи с эффективностью аграрной отрасли в целом, что определено как главный резерв для экономического роста. Предложена авторская оценка процессов, происходящих сегодня в системе экономических взаимодействий по поводу повышения конкурентоспособности производства зерна на внутреннем и внешнем рынках.

V. Pekhov. Innovation grades in production of grainagricultural enterprises

In article organizational and economic aspects of functioning of high-quality innovations in development and formation of efficiency of grain subcomplex of Ukraine are shown. The general principles of main characteristics of innovations, their “each-crap” structure in interrelation with efficiency of agrarian branch in general are defined. They are as the main reserve for economic growth. The author offers his own assessment of processes in system of economic interactions concerning increase of competitiveness of grain production in domestic and foreign market.