Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України

УДК 633.16:631.559

О. А. Самойленко, кандидат сільськогосподарських наук
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового комплексу НААН України

У статті наведено результати екологічного випробування сортів ячменю ярого різних селекційних центрів в умовах Лівобережного Лісостепу України. Було встановлено залежність продуктивності ячменю ярого від екотипу сорту (по відношенню до місця створення) – сорти південного екотипу формують вищу врожайність, ніж сорти північного екотипу, в середньому на 0,35-0,41 т/га.

Ключові слова: ячмінь ярий, сорти, південний екотип, північний екотип, структура врожаю, урожайність.

О.А. Самойленко. Вплив екотипу ячменю ярого на його урожайність в умовах Лівобережного Лісостепу України.

Список використаних джерел:
1. Реалізація потенціалу продуктивності сучасних сортів ячменю ярого в умовах зміни клімату / А. Д. Гирка, Ю. Я. Сидоренко, О. В. Ільєнко, Т. В. Гирка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. – 2011. – № 40. – С. 129-135.
2. Бомба М. Я. Формирование урожая ярового ячменя на Украине / М. Я. Бомба, М. И. Бомба [и др.] // Зерновые культуры. – 2001. – № 2. –С. 22-24.
3. Литвиненко М. А. Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН / М. А. Литвиненко,О. І. Рибалка // Насінництво. – 2007. – № 1. – С. 3-6.
4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2015 рік. – К., 2015. – 355 с.
5. Stoskop N. C. Breeding for yield in spring cereals / N. C. Stoskop, E. P. Rembergs // Canad J. Plant Sei. – 1996. – Vol. 46. – S. 513.
6. Дубовик О. О. Особливості наливу зерна у різних за біотипом сортів ячменю ярого / О. О. Дубовик, М. Г. Собко, В. В. Дубовик // Вісник Сумського національного аграрного університету: Агрономія і біологія. – 2013. – № 3 (25). – С. 209-212.
7. Сидоренко А. В. Екологічний фактор і якість зерна пшениці озимої / А. В. Сидоренко, В. П. Снігир // Вісник полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 2. – С. 45-47.

Е. А. Самойленко. Влияние экотипа ячменя ярового на его урожайность в условиях Левобережной Лесостепи Украины.

В статье показаны результаты экологического испытания сортов ячменя ярового разных селекционных центров в условиях Левобережной Лесостепи Украины. Было установлено влияние экотипа сорта (относительно места создания) на продуктивность ячменя ярового – сорта южного экотипа формируют урожайность в среднем на 0,35-0,41 т/га больше,  чем сорта северного экотипа.

O. Samoilenko. The influence of spring barley ecotype on its yielding capacity in the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine.

The varieties of the Southern ecotype spring barley in the conditions of the Left-Bank Forest-Steppe have more stable higher yielding capacity than the Northern ecotype varieties without dependance  on weather conditions of the vegetation year. The yielding capacity of spring barley grain of Plant Breeding and Genetics Institute was between 2.47-2.62 tons per hectar, while that of the Northern ecotype was 2.11-2.18 tons per hectar.