Вплив трансформаційних процесів на результативність аграрного сектора економіки Волинської області

УДК 631.338(045)

А. О. Соколова, кандидат економічних наук
Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України
Т. М. Ратошнюк, кандидат економічних наук
Інститут сільського господарства Полісся НААН України

У статті приділено увагу розвитку трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки Волинської області; проведено аналіз ефективності та рівня рентабельності виробництва основних видів продукції в сільськогосподарських підприємствах регіону та наведено багатофакторну кореляційно-регресійну залежність обсягів виробництва валової продукції сільського господарства; показано динаміку експорту-імпорту сільськогосподарської продукції та рух інвестицій в сільському господарстві.

Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, валова продукція.

А.О. Соколова, Т.М. Ратошнюк. Вплив трансформаційних процесів на результативність аграрного сектора економіки Волинської області.

Список використаних джерел:
1. Аграрний комплекс Волині : економічна доповідь / за ред. В.Ю. Науменка ; Головне управління статистики у Волинській області. – Луцьк, 2014. – 45 с.
2. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні по-ложення) / В. М. Геєць, В. В. Юрчишин, О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4-15.
3. Сільське господарство Волині – 2013 : статистичний збірник / за ред. В. Ю. Науменка. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2014. – 345 с.

А. О. Соколова, Т. Н. Ратошнюк. Влияние трансформационных процессов на результативность аграрного сектора экономики.

В статье уделено внимание развитию трансформационных процессов в аграрном секторе Волынской области; проанализированы эффективность и уровни рентабельности производства основных видов продукции в сельскохозяйственных предприятиях региона;  приведена многофакторная корреляционно-регрессионная зависимость объемов производства валовой продукции сельского хозяйства; показана динамика экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции и движение инвестиций в сельском хозяйстве.

A. Sokolova, T. Ratoshnyuk. The impact of transformation processes on the agrarian sector’s efficiency.

The paper had paid attention to the development of transformation processes in agrarian sector of Volyn region; the analysis of the efficiency and profitability of main products of agrarian enterprises in the region and multifactor correlation and regression dependence of gross output of agriculture is done. The dynamics of agrarian products’ export-import and cash investments in agriculture had been discussed.