Глобалізаційний вплив у формуванні критеріїв оцінки середовища держави

УДК 636:338.439.4

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
Т. П. Лісковецька, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено основні критерії оцінки зовнішнього середовища держави, передумови зростання рівня глобальної конкурентоспроможності. Обґрунтовано сутність і практичне використання методики BERI. На підставі проведеної експертної оцінки виявлено пріоритетні чинники впливу на розвиток за умов глобалізаційного впливу. Експертна оцінка проводилася групами експертів з метою виявлення пріоритетних критеріїв та обґрунтування відповідних напрямів щодо нейтралізації загроз та своєчасної адаптації до змін. З метою виявлення пріоритетних критеріїв експертну оцінку проводили у три етапи з використанням деталізації та порівняних оцінок, виявлення регіональних особливостей.

Ключові слова: чинники зовнішнього впливу, глобальна конкурентоспроможність, адаптація, ризики.

О.М. Вишневська, Т.П. Лісковецька. Глобалізаційний вплив у формуванні критеріїв оцінки середовища держави.

Список використаних джерел:
1. Вишневська О. М. Глобалізаційні виклики у гарантуванні економічної безпеки держави / О. М. Вишневська, О. М. Нєдова, Л. І. Сокірке // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове видання]. – Миколаїв, 2014. Випуск 1. – С. 45-50
2. Вишневська О. М. Напрями і складові вдосконалення методики оцінки зовнішнього середовища економічної системи / О. М. Вишневська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2013. Випуск 3 (73). – С. 45-50
3. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013. Фонд «Ефективне управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://debaty.org/uploadfiles/ckfinder/files/reports/2013/FEG_report_2013_body_ukr_web.pdf

О. Н. Вишневская, Т. П. Лисковецкая. Глобализационное влияние в формировании критериев оценки среды государства.

В статье представлены основные критерии оценки внешней среды государства, предпосылки роста уровня глобальной конкурентоспособности. Обоснованы сущность и практическое использование методики BERI. На основании проведенной экспертной оценки выявлены приоритетные факторы влияния на развитие в условиях глобализационного воздействия. Экспертная оценка проводилась группами экспертов с целью выявления приоритетных критериев и обоснования соответствующих направлений по нейтрализации угроз и своевременной адаптации к изменениям. С целью выявления приоритетных критериев экспертная оценка проводилась в три этапа с использованием детализации и сопоставимых оценок, выявление региональных особенностей.

O. Vyshnevskaya, T. Liskovetskaya. Globalization influence in the formation of the state environmental assessment criteria.

The article presents the basic criteria of the state external environment, the prerequisites growth of global competitiveness. The essence and practical use of techniques BERI is proved. On the basis of an expert assessment it was identified the priority factors of influence on the development of globalization in terms of its exposure. Expert assessment had been conducted by a team of experts to identify priority criteria and the relevant study areas to neutralize threats and timely adaptation to changes. In order to identify the priority criteria of peer review was conducted in three phases, using detailed and comparable assessments, identification of regional characteristics.