Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні

УДК 338.43:005.35

А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
Т. І. Лункіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто індикатори сталого розвитку країни, розкрито сутність і значення соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено особливості корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Визначено основні напрями поліпшення соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу. Доведено, що корпоративна соціальна відповідальність дає можливість компаніям вигідно відрізнятися від інших, не орієнтованих соціально, демонструючи свій високий рівень громадської відповідальності.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, бізнес, соціальні інвестиції, соціальна діяльність, соціальний пакет.

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні. (текст статті)

Corporate social responsibility development in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Буковинська М. П. Повернутися обличчям до людей: соціальна відповідальність організацій АПК / М. П.  Буковинська // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, Київ, 14 травня 2015 р. / Редкол. : Ю. О.  Лупенко, Я. М.  Гадзало, М. Я. Дем’яненко та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – С. 454-458 (596 с.).
2. Мирошниченко А. Петр Порошенко : «На таких компаниях, как «НИБУЛОН», и держится сегодня Украина» / А. Мирошниченко // Южная правда. – 2015. – № 117(23443). – С. 1-2.
3. Проект Постанови про Концепцію переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
4. Світовий центр даних з геоінфрматики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization.
5. Царик І. М. Особливості ринкового і державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу в умовах циклічності економіки / І. М.  Царик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1 (115). – С. 155-159.
6. Яневич Н. Я. Соціальні інвестиції: сутність і класифікація / Н. Я.  Яневич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2010_690/26.pdf. – Назва з екрану.

А. В.  Бурковская, Т. И.  Лункина. Развитие корпоративной социальной ответственноси в Украине.

В статье рассмотрены индикаторы устойчивого развития страны, раскрыта сущность и значение социальной ответственности бизнеса. Исследованы особенности корпоративной социальной ответственности в Украине. Определены основные направления улучшения социальной ответственности отечественного бизнеса. Доказано, что корпоративная социальная ответственность дает возможность компаниям выгодно отличаться от других, не ориентированных социально, демонстрируя свой высокий уровень общественной ответственности.

А. Burkovskaya, Т. Lunkina. Corporate social responsibility development in Ukraine.

In the article the indicators of country’s sustainable development are discussed. The essence and importance of social responsibility are grounded. The features of corporate social responsibility in Ukraine are given. The main directions of improving the social responsibility of national business are defined. It is proved that corporate social and public responsibility of companies gives them an opportunity to be standing out comparatively with not socially oriented enterprises.