Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД

УДК 338.43:631.15:631.6.02

Ю.  А.  Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті подано власне тлумачення поняття організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД та визначено їх складові. Досліджено методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин аграрних підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й запропоновано механізм їх регулювання, що базується на Концепції розвитку зовнішньоторговельної політики Миколаївської області.

Ключові слова: організаційно-економічні відносини, аграрні підприємства, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, механізм регулювання.

Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД. (текст статті)

Organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of trade community.(анотація)

Список використаних джерел:
1. Березіна Л.М. Удосконалення організаційно-економічних відносин підприємств АПК як чинник забезпечення продовольчої безпеки країни / Л. М. Березіна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека»], (Полтава, 23-24 квіт. 2010 р.). — Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. — С. 120-122.
2. Березовенко С. М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1. – Сучасна система управління ЗЕД [Електронний ресурс] / Березовенко С. М. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/30/7
3. Ключник А. В. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на формування конкурентоспроможності аграрних підприємств / А. В. Ключник // Вісник Сумського національного університету. – 2011. – № 6/1(48). – С. 136-139.
4. Михайлова Л. І. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України у контексті реалізації інтеграційних прагнень / Л. І. Михайлова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 281-286.
5. Сіренко М. Ю. Особливості формування організаційно-економічних відносин аграрних підприємств у сфері ЗЕД / М. Ю. Сіренко // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015року, м. Івано-Франківськ, — Тернопіль : Крок, 2015. — Ч. 2. – С. 298-299.
6. Шебаніна О. В. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності України та покращення її експортного потенціалу / О. В. Шебаніна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Вип. 29, Ч. 2. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 19-24.

Ю. А. Кормышкин. Организационно-экономические отношения аграрных предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности.

В статье представлено собственное толкование понятия организационно-экономических отношений аграрных предприятий – субъектов ВЭД и определены их составляющие. Исследованы методологические принципы развития организационно-экономических отношений аграрных предприятий субъектов внешнеэкономической деятельности и предложен механизм их регулирования, основанный на Концепции развития внешнеторговой политики Николаевской области.

Y.Kormyshkin. Organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of trade community.

The article gives the interpretation of organizational and economic relations of agrarian enterprises – the objects of foreign economic activity according to their constituents. The methodological principles of organizational and economic relations of agratian enterprises and the mechanism of their regulation, based on the Concept of foreign policy in Mykolaiv region are discussed.
Keywords: organizational and economic relations, agrarian enterprise, business entities, mechanisms of regulation.