Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України

УДК 336.77.01:330.567.22

А. П. Кричинюк, аспірант
Європейський університет

Стаття присвячена реформуванню діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України. Надано оцінку достовірності присвоєних кредитних рейтингів найбільш представницьких банків України чотирьох груп за розміром активів протягом 2014 року. Виявлено причини присвоєння недостовірних кредитних рейтингів вибраним банкам. Розроблено варіанти усунення причин присвоєння недостовірних кредитних рейтингів. Запропоновано варіанти реформування діяльності рейтингових агентств.

Ключові слова: реформування діяльності рейтингових агентств, кредитний рейтинг, рейтингові агентства, кредитоспроможність банку, конфлікт інтересів, боргові зобов`язання, кредитний ризик, банк.

Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України. (текст статті)

The reformation of activity of ratings agencies at the micro level of the banking system of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Долінський Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України [Електронний ресурс] / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал НБУ. – К. : Нацiональний банк України, 2012. – Режим доступу до журналу : http://w ww.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=116489. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
2. Юркевич О. М. Кредитні рейтинги як інструмент оцінки кредитного ризику [Електронний ресурс] / О. М. Юркевич // Наука й економіка. – 2013. – №4, т.1. – С.75-79. – Режим доступу : http://fef.kne u.edu.ua/get_file/2411/. – Дата останнього доступу 15.11.2015 – Назва з екрану.
3. Пластун О. Л. Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні [Електронний ресурс] / О. Л. Пластун, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 191-198. – Режим доступу : http://nbuv. gov.ua/j-pdf/Mimi_2012_3_20.pdf. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
4. Плешакова Н. Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України [Електронний ресурс] / Н. Плешакова // Вестник Киевского националь-ного университета имени Тараса Шевченко. Экономика. – 2014. – vol. 13, issue 154. – Р. 112-115. – Режим доступу : http://visnyk.socionet.ru/files/154_112115. pdf. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
5. Карминский А. М. Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение [Электронный ресурс] / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий. // Журнал новой экономической ассоциации. – 2009. – № 1-2. – С. 86-103. – Электрон.текстовые дан. – Россия, 2009. – Режим доступа : ftp://ftp.repec.org/ opt/ReDIF/RePEc/ne a/ journl/ 2009-1-2-86-102r-tegi_16-12.pdf. – Дата последнего доступа 15.11.2015. – Название с экрана.
6. Моисеев С. Регулирование деятельности рейтинговых агентств на национальном рынке [Электронный ресурс] / С. Моисеев. // Вопросы экономики. – 2009. – № 2. – С. 39-50. – Режим доступа : http://research.synergy.edu.ru/general/ upload/content_list/cei/moiseev2-09.pdf. – Дата последнего доступа 15.11.2015. – Название с экрана.
7. Sylla R. A historical primer on the business of credit ratings [Electronic resource]: prepared for conference on “The Role of Credit Reporting Systems in the International Economy,” The World Bank, Washington, DC, March 1-2, 2001. / Richard Sylla. – Electronic text data. – Washington, 2001. – Mode of access : http: //www1.world bank.org/finance/assets/images/Historical_Primer.pdf. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
8. Reinhart C. Ratings, rating agencies and the global financial system: summary and policy implications [Electronic resource]: MPRA Paper No. 13249, posted 8. Febru-ary 2009 05:33 UTC // Munich Personal RePEc Archive / Carmen Reinhart, Richard Levich, Giovanni Majoni. – Electronic text data. – New York: Kluwer Academic Press, 2002. – Mode of access : https://mpra.ub.unimuenchen.de/13249/1/Ratings. pdf. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
9. Bolton P. The credit ratings game [Electronic resource]:: NBER working paper series // National bureau of economic research / P. Bolton, X. Freixas, J. Shapiro. – Electronic text data. – USA: Cambridge, 2009. – Mode of access : http://www.nber. org/papers/ w14712.pdf. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Електрон. текстові дан. – Україна, 2015. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/ rateagencies. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
11. Закон України про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Л. Кучма. – Електрон. текстові дан. – Україна, 1996. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр/print14471582 29228644. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
12. Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (“NRSROs”)[Electronic resource] \U.S. securities and exchange Commission. – Electronic text data. – USA, 2015. – Mode of access : http://www.sec.gov/ocr/ratingagency.html. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
13. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] / Н. В. Іваненко. – Електронні текстові дані. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z023112/print144363 5216307875. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
14. Національний банк України постанова N 368 від 28.08.2001 про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]/ Національний банк України . – Електрон. текстові дан. – Україна, 2001. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01/print142557 6451253408. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
15. What are credit ratings? [Electronic resource] \ Standart and Poor`s ratings servi-ces. – Electronic text data. – USA, 2015. – Mode of access : http://www.spratings. com/en_ US/understanding-ratings. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
16. Глосарій банківської термінології [Електронний ресурс] / Нацiональний банк України. – Електрон. текстові дан. – Київ: Нацiональний банк України, 2012 – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=124734& cat_id=124733. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.
17. Fitch поместило рейтинги Правекс-банка в список rating watch негативный [Электронный ресурс] / Фитч рейтингс. – Электрон. текстовые дан. – США, 2014. – Режим доступа: https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease ?id=817 831. – Дата последнего доступа 15.11.2015. – Название с экрана.
18. Fitch понизило рейтинги устойчивости Приватбанка и Прокредит банка Украина, подтвердило рейтинг КАБ [Электронный ресурс] / Фитч рейтингс. –Электрон. текстовые дан. – США, 2014. – Режим доступа: https://www.fitchratin- gs.com/site/fitch-home/pressrelease?id=817831. – Дата последнего доступа 15.11. 2015. – Название с экрана.
19. Фінансова звітність [Електронний ресурс] / Приватбанк. – Електрон.текстові дан. – Україна, 2014. – Режим доступу: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/#quarterly. – Загол. з титул. екрану. – Відомості зібрані за 2014 рік.
20. Звітність та фінансові результати [Електронний ресурс]/ Креді агріколь банк . – Електрон. текстові дан. – Україна, 2014. – Режим доступу: https://credit-agricole.ua/ about/accounting. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану. – Відомості зібрані за 2014 рік.
21. Фінансова звітність [Електронний ресурс] / Правекс-банк. – Електрон. текстові дан. – Україна, 2014. – Режим доступу: http://www.pravex.com/ukr/ about/ reports/statement. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану. – Відомості зібрані за 2014 рік.
22. Звітність [Електронний ресурс] / Прокредит банк . – Електрон. текстові дан. – Україна, 2014. – Режим доступу: http://www.procreditbank.com.ua/about/otchet nost/. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану. – Відомості зібрані за 2014 рік.
23. Рейтинг-лист [Електронний ресурс] / Експерт-рейтинг. – Електрон. текстові дан. –Україна: Київ, 2014. – Режим доступу: http://www.expert-rating.com/rating-list_reiting-list/. – Дата останнього доступу 15.11.2015. – Назва з екрану.

А. П. Кричинюк. Реформирование деятельности рейтинговых агентств на микроуровне банковской системы Украины.

Статья посвящена реформированию деятельности рейтинговых агентств на микроуровне банковской системы Украины. Дана оценка достоверности присвоенных кредитных рейтингов самых представительных банков Украины четырех групп по размеру активов в течении 2014 года. Выявлены причины присвоения недостоверных кредитных рейтингов выбранным банкам. Разработаны варианты устранения причин присвоения недостоверных кредитных рейтингов. Предложены варианты реформирования деятельности рейтинговых агентств.

A. Krychyniuk. The reformation of activity of ratings agencies at the micro level of the banking system of Ukraine.

The article is devoted to the reformation of activity of ratings agencies at the micro level of the banking system of Ukraine. The estimation of the reliability assessment of credit ratings by the most representative group of four banks of Ukraine according to the assets’ size during 2014 year is given. We found out the reasons of appropriation of the unreliable credit ratings the of chosen banks. We had developed the variants of eliminating the causes of incorrect assignment of credit ratings. We offered the variants of reforming rating agencies.