Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій

УДК 349.414:332.33

С. І. Павлюк, аспірант
Науковий керівник – д.е.н., професор Червен І.І.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто ключові особливості світового досвіду регулювання сільських територій та політики розвитку сільської місцевості, що використовується в розвинених країнах світу. Проаналізовано базові концепції державної підтримки розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки та наведено основні спільні і відмінні риси державної політики відповідно. Розглянуто в ретроспективі формування державної політики щодо регулювання розвитку сільських територій в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Визначено, що національна політика соціально-економічного розвитку сільських територій повинна базуватися на досягненнях вітчизняної науки та безперечно враховувати досвід зарубіжних країн в тій мірі, в якій можлива їх адаптація до реалій України.

Ключові слова: політика сільського розвитку, сільська територія, світовий досвід, державні програми.

Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій. (текст статті)

The world practice of state regulation of rural development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Стегней М. І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій : європейський досвід і українські реалії / М. І. Стегней // Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 2013. – № 3 (141). – С. 125-133.
2. Пантелеева О. И. Иинституциональные факторы устойчивого развития сельских территорий: мировой опыт и российская практика [Текст] : автореф. дис. доктора экон. наук : 08.00.05. / Пантелеева О. И. – М., 2012. – 42 с.
3. Непочатенко О. О. Державна політика у сфері розвитку сільських територій: вітчизняні реалії та європейський досвід [Електронний ресурс] / О. О. Непочатенко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: економічні науки. – 2012. – Т. 3, Вип. 4. – С. 149-153 – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/149.pdf).
4. The Common Agricultural Policy – a story to be continued [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_en.pdf).
5. Council regulation (EC) on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development No 1698/2005 of 20 September 2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R1698&from=EN).
6. Rural Development policy 2007-2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/.
7. Rural Development 2014-2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm).
8. Curley J. Rural America : Historical Overview [Електронний ресурс] / J. Curley – Режим доступу : http://csd.wustl.edu/Publications/Documents/WP05-53.pdf).
9. Edwards Chris. Agricultural Subsidies [Електронний ресурс] / Chris Edwards − Режим доступу : http://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies.).
10. Rural and Community Development [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=rural-development.
11. Дієсперов В. С. Історична доля українського селянства / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 96-103.

С. И. Павлюк. Мировая практика государственного регулирования развития сельских территорий.

В статье рассмотрены ключевые особенности мирового опыта регулирования сельских территорий и политики развития сельской местности, которые используются в развитых странах мира. Проанализированы базовые концепции государственной поддержки развития сельских территорий в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки, приведены основные общие и отличительные черты государственной политики соответственно.
Рассмотрено в ретроспективе формирование государственной политики по регулированию развития сельских территории в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки. Определено, что национальная политика социально-экономического развития сельских территорий должна основываться на достижениях отечественной науки и учитывать опыт зарубежных стран в той мере, в которой возможна их адаптация к реалиям Украины.

S. Pavliuk. The world practice of state regulation of rural development.

The article discusses the key features of the world experience of regulation of rural areas and rural development policies used in the developed world. The basic concepts of government support of rural development in the European Union and the United States were analyzed and the basic common and distinctive features of public policy were proposed. The public policy of regulation of the development of rural areas in the European Union and the United States were discussed. It was determined that the national policy of social and economic development of rural areas should be based on the achievements of national science and certainly take into account the experience of foreign countries in the extent to which they can adapt to the realities of Ukraine.