Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області

УДК 339.5

Р. Ш. Садрідінов, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено тенденції розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області, виявлено її особливості. Висвітлено основні проблемні питання розвитку зовнішньої торгівлі аграрною продукцією регіону та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: аграрні підприємства, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція.

Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області. (текст статті)

Trends and features of agrarian enterprises’ foreign trade in Mykolayiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гончаренко І. В. Основні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на зовнішніх ринках / І. В. Гончаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2014 р. – № 3. – С. 112-116.
2. Оцінка експортного потенціалу Миколаївської області в контексті поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків / І. Т. Кіщак, В. М. Дьоміна, С. П. Шевчук, О. В. Штепа // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 5.3(112). – С. 72-78.
3. Ключник А. В. Особливості регулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств / А. В. Ключник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2015. – Вип. 10. – С. 121-124. – (Серія «Економічні науки»).
4. Назарова Л. В. Необхідність розвитку інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Назарова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 158-161. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_11_40
5. Шебаніна О. В. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності України та покращення її експортного потенціалу / О. В. Шебаніна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 29, Частина 2. – С. 19–24.
6. Cтан сільського господарства області в 2014 р. / Держ. служба статистики України. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2015. – 64 с

Р. Ш. Садридинов. Тенденции и особенности развития внешней торговли аграрных предприятий Николаевской области.

В статье исследованы тенденции развития внешней торговли аграрных предприятий Николаевской области, выявлены ее особенности. Освещены основные проблемные вопросы развития внешней торговли аграрной продукцией региона и предложены пути их решения.

R. Sadridinov. Trends and features of agrarian enterprises’ foreign trade in Mykolayiv region.

In the article the trends of Mykolayiv regional agrarian enterprises’ foreign trade development are researched. According to the analysis the main problems of foreign trade and the ways of their solution were reveled.