Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу

УДК 339.564:338.433(477)

М. П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Одеська державна академія будівництва та архітектури
І. В. Ксьонжик, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Дослідження присвячено аналізу сучасного стану експортної діяльності підприємств аграрного сектора України; визначенню його інвестиційних можливостей в умовах політичної кризи. Виявлено специфіку і фактори, що впливають на формування експортного потенціалу аграрних підприємств. Розроблено, на цій основі, рекомендації щодо напрямів його удосконалення.

Ключові слова: експортна діяльність, світові ринки, експортний потенціал, аграрні підприємства, сільськогосподарська продукція.

Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу. (текст статті)

Export activity of agrarian enterprises in Ukraine: trends, specificity, potential formation. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Абалкін Л. І. Національна економіка / Л. І. Абалкін, М. А. Атрамова, А. І. Олексіїв. – М. : Економіст, 2007. – 864 с.
2. Управління експортним потенціалом України : монографія / А. А. Мазаракі [та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2007. – 210 с.
3. Мокій А. І. Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів як напрям системної трансформації економіки : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.05.01 / А. І. Мокій ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 40 с.
4. Лука О. Ф. Регулювання експортно-імпортної діяльності з урахуванням порівняльних переваг сільського господарства України: дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / О. Ф. Лука ; Національний аграрний ун-т. – К., 2004. – 240 арк.: рис. – арк. 183-207.
5. Кваша С. М. Зміни у тенденціях глобальної торгівлі в напрямах регіональної інтеграції / С. М. Кваша, В. І. Власов // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 133-142.
6. Кобута І. В. Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні / І. В. Кобута // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 4. – С. 139-147.
7.Ковальчук Т. Світові потреби й українські перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/agrobusiness/archive.html?func=show_edition
8. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
9. Кулинич Р. О. Аналіз зовнішньоторгівельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України [Електронний ресурс] / Р. О. Кулинич. – Режим доступу : http://www.univ.km.ua/visnyk/477.pdf.
10. Экспортный потенциал аграрного сектора Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.ukragroconsult.com/news/eksportnyi-potencial-agrarnogo-sektora-ukrainy
11. Веселовський А. Експортний потенціал України: шлях до відродження : http://gazeta.dt.ua/international/eksportniy-potencial-ukrayini-shlyah-do-vidrodzhennya.html
12. Вытянет ли село украинскую экономику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2014/10/24/17440/
13. Кухарська Н. В. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності / Н. В. Кухарська // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 57-66.
14. Фокина Д. А. Факторы формирования экспортного потенциала предприятия / Д. А. Фокина, Г. Я. Белякова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 35.
15. Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні. – К. : НІСД, 2014. – 45 с.
16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Основи : [підручник] / Р. Д. Гордєєв, Л. Я. Іванова, С. К. Казанцев та ін. ; Під ред. К. Е. Стровского. – К. : Закон і право, ЮНІТІ, 2006. – 408 с.

М. П. Сахацкий, И. В. Ксёнжик. Экспортная деятельность аграрных предприятий Украины: тенденции, специфика, формирование потенциала.

Дельности предприятий аграрного сектора Украины; определению его инвестиционных возможностей в условиях политического кризиса. Выявлени специфику и факторы, влияющие на формирование экспортного потенциала аграрных предприятий. Разработаны на этой основе рекомендации относительно направлений его усовершенствования.

M. Sakhatzkiy, I. Ksonzhyk. Export activity of agrarian enterprises in Ukraine: trends, specificity, potential formation.

The study deals with the analysis of the current situation with Ukraine’s agrarian enterprises’ exports. The definition of its investment opportunities in the political crisis is done. It was determined that theoretical and methodological basis of export potential forming of agrarian enterprises is common, but each branch as crop industry and livestock has its own specifics. It was proved that growth of the agricultural sector is possible due to the concentration of land and agricultural intensification of production and its export potential increase. It is treated in Ukraine as purely positive process that contributes to the country’s crisis recovery.
It was indicated that further effective development of the agrarian enterprises and increase of its export potential is able to be done due to the increase of the exports’ share of agricultural products with high added value. Instead, the modern Ukrainian exports is characterized by a large proportion of products with raw directivity and low added value, leading to the depletion of the resource base of the country and increases the economic sensitivity to various exogenous factors and price changes.
The tactics of linking ways and mechanisms of agrarian exports’ increase is corrected. The factors influencing the export potential of agrarian businesses are identified and classified. The recommendations of its improvement are developed