Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону

УДК 338.486

Ю. В. Тимчишин-Чемерис, кандидат економічних наук
Львівський інститут економіки і туризму

У статті розкрито сутність туристичного кластеру як концентрації на певній території підприємств індустрії туризму, які взаємодіють між собою з метою створення туристичного продукту. Запропоновано класифікацію кластерів та наведено чотири основні сектори в структурі туристичного кластеру. Висвітлено основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу в регіонах країни.

Ключові слова: кластер, туристичний кластер, туризм, кластерна модель організації туристичної діяльності, кластерний підхід, регіон.

Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону. (текст статті)

Tourism cluster as a form of the sphere’s successful development in the region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гамжік П. Словаччина чекає на українців! / Гамжік П. // Український туризм. – 2013.  – № 1. – С. 44-45.
2. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні : навч. посіб. / Гонтаржевська Л. І. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.
3. Дегтярьова І. О. Наукові та практичні аспекти застосування кластерного підходу в управлінні конкурентоспроможністю регіонів України [Електронний ресурс] / Дегтярьова І. О. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf
4. Ковальва Ю. М. Практичні приклади функціонування кластерів у світі / Ю. М. Ковальва, Н. В. Алишева // Механізм регулювання економіки.-2008.-№3 (2),Т.1. – С. 92-100.
5. Економіка туризму: теорія та практика [Текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 544 с.
6. Портер М. Международная конкуренция / Портер М. ; пер. с англ. ; Под редакцией и с предисловием В. Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.
7. Портер М. Конкуренция : учеб. пособ. / Портер М. ; Пер. с англ. – М. : Вильямс, 2003. – 495 с.
8. Самойлов Ю. Чартер випереджає лоукостера/Самойлов Ю. // Український туризм. – 2015. – № 2. – С. 28-29.
9. Соколенко С. І. Створення міжнародних кластерів у галузі зеленого туризму (частина перша) [Електронний ресурс] / С. І. Соколенко. – Режим доступу : http://ucluster.org/sokolenko/2009/09/stvorennya-mizhnarodnyx-klasteriv-u-galuzi-zelenogo-turizmu-chastina-persha/.
10. Яворський Ю. М. Туристичний кластер як форма розвитку галузі / Яворський Ю. М. // Український туризм. – 2015. – № 2. – 56-57 с.

Ю. В. Тимчишин-Чемерис. Туристический кластер – форма развития и успеха туристической деятельности региона.

В статье раскрыта сущность туристического кластера как концентрации на определенной территории предприятий индустрии туризма, взаимодействующих между собой с целью создания туристического продукта. Предложена классификация кластеров и приведены четыре основных сектора в структуре туристического кластера. Освещены основные преимущества кластерной модели организации туристического бизнеса в регионах страны.

J. Tymchyshyn-Chemerys. Tourism cluster as a form of the sphere’s successful development in the region.

The article reveals the essence of tourism cluster as the concentration of businesses in a particular area of the tourism industry, which interact to create a tourism product. Was proposed clusters’ classification and presented four main sectors in the tourism cluster structure. The main advantages of cluster model of tourism’s busyness in the regions of the country were disclosed.