The improvement of credit operations management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises

UDC 336.77.01:330.567.22

A. Krychyniuk

The article is devoted to the improvement of credit operations` management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises. The estimation of the quality of credit operations, the credit policy and authenticity implementation of norms of credit activity of the most representative banks of Ukraine of four groups in size of assets during 2011-2014 is given. We found out the reasons of appearance of considerable parts of problem with credit operations of commercial banks of Ukraine. We had developed the ways of the perfecting of management of credit operation of commercial banks of Ukraine. We offer to change the heads of financial management in Ukraine. We offer to bring to trial the previous heads of financial management in Ukraine who ruled during 2011-2014 years. We offer to owners of commercial banks and the Regulator to reimburse by their own funds and property the debts to the depositors. We offer to forbid banks to lend their owners and top-managers. We offer to regulator to force commercial banks to carry out economic standards. We offer to change managers of risk management department, the credit committee, department of internal audit, credits department and others. We offer to tighten control on the knowledge and implementation of credits policy of employees of commercial banks of Ukraine. We offer to reveal the lending policies of commercial banks in Ukraine to enable evaluation, correction and improvement specialists.
We offer to develop and implement modern educational programs for professional education and training of specialists of banks. We offer to hire staff in banks only in the specialty for which they were educated. We offer to hire in banks on a competitive basis, and not on personal ties or other reasons.We offer to increase the requirements for the professionals of department of risk management, the credit committee, department of internal audit, credits department and others.
We offer to increase the demands on the creditworthiness of borrowers of commercial banks.
We offer to commercial banks to develop and implement ways to reduce the impact of the financial crisis on the finances of borrowers.We offer to publish internal regulations of banks, which determine the order and procedures of internal control and risk management, credit process for their evaluation and improvement specialists.We offer to increase the number of state-owned banks.
We offer to the organs of state financial management of Ukraine to develop and implement a program of massive public works to reduce the financial crisis in Ukraine.

The improvement of credit operations management in commercial banks of Ukraine in the conditions of financial crises.

References:

1. Vasiurenko O. Efektyvnist kredytuvannia fizychnykh ta yurydychnykh osib banka-my Ukrainy. Metodolohiia analizu stokhastychnykh hranyts [Elektronnyi resurs] / O. Vasiurenko, V. Liashenko, V. Podchesova // Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy : shchomisiachnyi naukovo-praktychnyi zhurnal NBU. – K. : Natsionalnyi bank Ukrainy, 2014. – # 1. – S.5-19. – Rezhym dostupu do zhurnalu : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881646. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
2. Manzhos S. Antykryzovyi menedzhment u protsesakh pokrashchennia yakosti kredytnoho portfelia bankivskykh ustanov Ukrainy [Elektronnyi resurs] / S.Manzhos // Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava: elektronne naukove fakhove vydan-nia. – 2013. – Vyp. 1 (8). – S. 151–160. – Rezhym dostupu do zhurn. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13msbbuu.pdf.
3. Voloshyn I. Upravlinnia kredytnym ryzykom banku v umovakh shvydkoho zrostannia obsiahiv kredytuvannia [Elektronnyi resurs] / I. Voloshyn // Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy : shchomisiachnyi naukovo-praktychnyi zhurnal NBU. – K. : Natsionalnyi bank Ukrainy, 2015. – # 1. – S.36 –42. – Rezhym dostupu do zhurnalu: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=13291937. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
4. Sitnikova N. Upravleniye kreditnymi riskami [Elektronnyy resurs] / N. Sitnikova // Entsiklopediya finansovogo risk-menedzhmenta ; Alt-invest; pod. red. kand. ekon. nauk A. A. Lobanova i A. V. Chugunova. – 4-ye izd., ispr. i dop. – Moskva : Al’pina biznes buks, 2009 . – S.373-487. – Rezhim dostupu: http://www. alt-invest.ru/files/ Enciklopedia_finrisk-2008_gl5.pdf . – Data poslednego dostupa 24.02.2016. – Nazvaniye s ekrana.
5. Berger A. Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks [Electronic resource] / A. Berger, R. DeYoung // Forthcoming: Journal of Banking and Finance. – Washington: Wharton Financial Institutions Center, 1997. – Vol. 21. – R. 112-115. – Mode of access : http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708 pap. pdf . – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
6. Caprio G. Jr. Bank Insolvency. Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking? [Electro-nic resource] / G. Caprio Jr., D. Klingebiel // Annual World Bank Conference on Development Economics. – [Washington]: The International Bank for Reconstruction and Development ,The world bank, 1996. – R. 1-26. – Mode of access : http://sitere-sources.worldbank.org/DEC/Resources/18701_bad_luck.pdf. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
7. Huang X. Assessing the systemic risk of a heterogeneous portfolio of banks during the recent financial crisis [Electronic resource] / X. Huang, H. Zhou, H. Zhu //Journal of Financial Stability. – 2012. – Vol. 8, Issue 3. – P. 193–205. – Mode of access : https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/conference/2011/global_sys_risk/Assessing_SystemicRisk_HeterogeneousPortfolio_Banks_Recent_Financial_Crisis.pdf. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
8. Zvity banku [Elektronnyi resurs] / Raiffaizen bank aval. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: https://www.aval.ua/about/ bank_reports. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
9. Zvity Banku [Elektronnyi resurs]/ Otp-bank. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: https://www.otpbank.com.ua/about/informations/ annu-al_reports/. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
10. Finansova zvitnist [Elektronnyi resurs] / Platynum bank. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: http://ua.platinumbank.com.ua /view.finrep/ . – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
11. Finansova zvitnist [Elektronnyi resurs] / Industrialbank. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2016. – Rezhym dostupu: http://industrialbank.ua/ua/about/fin_rep_ukr/. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2011-2014 roky.
12. Valeriia Hontareva. Tsi statky y tsia tak zvana oliharkhiia — duti bulbashky [Elektronnyi resurs] / Yu. Skolotianyi, Yu. Samaieva. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2015. – Dzerkalo tyzhnia. Ukraina. – #36-37. – Rezhym dostupu: http:// gazeta.dt.ua/macrolevel/valeriya-gontaryeva-ci-statki-y-cya-tak-zvana-oligarhiya-duti-bulbashki-_.html. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu.
13. Bankivska systema trymaietsia lyshe na 30 naibilshykh bankakh, reshtu treba chystyty – Hontareva [Elektronnyi resurs] / Televiziina sluzhba novyn. –Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2015. – Rezhym dostupu: http://tsn.ua/groshi/ bankivska-sistema-trimayetsya-lishe-na-30-naybilshih-bankah-reshtu-treba-chistiti-gontareva-505855.html. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
14. Vyvedennia bankiv z rynku [Elektronnyi resurs] /Fond harantuvannia vkladiv fizychnykh osib. – Elektron. tekstovi dan. – Ukraina, 2015. – Rezhym dostupu: http:// www.fg.gov.ua/not-paying. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu. – Vidomosti zibrani za 2015 rik.
15. Zakon Ukrainy pro Natsionalnyi bank Ukrainy [Elektronnyi resurs] / L. Kuchma. – Elektronni tekstovi dani. – Kyiv,1999. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/679-14/print1453912720283835. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016. – Nazva z ekranu.
16. Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy. – Elektronni tekstovi dani. – Kyiv, 1996. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov .ua/laws/show/254k/96-vr/print1453912720283835. – Data ostannoho dostupu 24.02.2016.  – Nazva z ekranu.

Issue 1(88). 2016