Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності

УДК 346.57:631.11:657.21

Н. В. Потриваєвадоктор економічних наук, професор
Т. О. Кореновська, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено огляд основних чинних законодавчих документів з обліку витрат та доходів діяльності підприємств. Визначено умови визнання доходів і витрат суб’єктів господарювання. Розглянуто порівняльні характеристики національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Висвітлено проблеми трансформації національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних вимог.

Ключові слова: доходи, витрати, прибуток, збиток, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку.

Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності. (текст статті)

Legislative features of the accounting support of expenses and income. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р., № 290. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство»: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
10. Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ / Г. Веріга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 19–25.
11. Кірейцев Г.Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України: наукова доповідь на Міжнар. наук-практ. конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 вересня 2013 р // Г.Г. Кірейцев / – Кам’янець-Подільський, 2013. – 32 с.
12. Августова О.О. Облік витрат за національними та міжнародними стандартами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://konf.amsfo.com.ua
13. Каменська Т. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження / Т. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 12. – С. 39–43.

Н. В. Потриваева, Т. А. Кореновская. Нормативно-правовые особенности учетного обеспечения затрат и доходов деятельности.

В статье представлен обзор основных действующих законодательных документов по учету затрат и доходов деятельности предприятий. Определены условия признания доходов и расходов субъектов хозяйствования. Рассмотрены сравнительные характеристики национальных и международных стандартов бухгалтерского учета. Освещены проблемы трансформации национальных стандартов бухгалтерского учета с международными требованиями.

N. Potryvaieva, Т. Korenovska. Legislative features of the accounting support of expenses and income.

This article provides an overview of the main existing legal instruments on accounting of costs and incomes of enterprises. The conditions for the recognition of entities’ revenues and expenses. Considered comparative characteristics of national and international accounting standards. The problems of transformation of national accounting standards with international requirements are highlighted.

Зміст випуску 1 (88), 2016