Біологічно активна добавка SPIRULINA PLATENSIS та її використання у перепелівництві

УДК 574.5.085.16:636.6.087

А. Д. Хоменко, кандидат сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

Експериментально доведено позитивний вплив використання кисломолочної сироватки у складі поживного середовища під час культивування синьо-зеленої мікроводорості Spirulina platensis на нарощування біомаси культури. Найбільше сухої біомаси отримано за введення 3,0% сироватки від об’єму поживного середовища. Показник перевищував контроль на 89,28% (р ≤ 0,001). Результати досліджень свідчать про те, що згодовування перепелам у період з 1 до 22 доби комбікорму з умістом 2,0% та з 23 до 50 доби вирощування – з умістом 3,0% біомаси Spirulina platensis призводить до підвищення маси тіла птиці на 3,23%.

Ключові слова: мікроводорості, кормова добавка, біомаса Spirulina platensis, культивування, перепели, маса тіла, комбікорм.

Біологічно активна добавка SPIRULINA PLATENSIS та її використання у перепелівництві. (текст статті)

Bioactive addition of SPIRULINA PLATENSIS and its use is in growing of quail. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Берестов В. А. Спирулина – наше здоровье и долголетие / В. А. Берестов – Николаев: МПКФ «Спирулина ЛТД», 1999. – 28с.
2. Біоконверсія органічних відходів / П. Є. Чаус, С. М. Гармаш, В. О. Герасименко [та ін. ] // Хімія та сучасні технології : тези доповідей VІ міжнародної науково-технічної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. IV. – С. 14.
3. Крокхина В. А. Комбикорма, кормовые добавки и ЗТСМ для животных (состав и применение) : Справочник / В. А. Крокхина — М. : Агропромиздат,1990. – 304 с.
4. Мінеральне живлення тварин / Кліценко Х. Т. Кулик М. Ф., Косенко М. В. [та ін. ] К. : Світ,2001. – 576 с.
5. Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці / В. І. Бесулін, В. І. Гужва, С. М. Куцак [та ін. ] – Біла Церква, 2003. – 448с.
6. Янович В. Х. Біологічні основи трансформації поживних речовин у жуйних тварин / В. Х. Янович, Л. І. Сологуб — Львів : Тріада плюс,2000. – 384 с.
7. Fedekar F. Production and nutritive value of Spirulina platensis in reduced cost media / F. Fedekar, A. El-Wahab, S. Hoda // The Egyptian Journal of Aquatic Research. – 2012. – Vol. 38, № 1. – P. 51–57. .

А. Д. Хоменко. Биологически активная добавка SPIRULINA PLATENSIS и ее использование в перепеловодстве.

Экспериментально доказано позитивное влияние использования кисломолочной сыворотки в составе питательной среды во время культивирования сине-зеленой микроводоросли Spirulina platensis на наращивание биомассы культуры. Больше всего сухой биомассы получено при введении 3,0% сыворотки от объема питательной среды. Показатель превышал контроль на 89,28% (р ≤ 0,001). Результаты исследований свидетельствуют о том, что скармливание перепелкам в период с 1 до 22 суток комбикорма с содержимым 2,0% и с 23 до 50 суток выращивания – с содержимым 3,0% биомассы Spirulina platensis приводит к повышению массы тела птицы на 3,23%.

А. Homenko. Bioactive addition of SPIRULINA PLATENSIS and its use is in growing of quail.

Experimentally proved that the use of milk whey consisting of nutrient medium during the cultivation of blue-green microalgae Spirulina platensis has a stimulating effect on the increase of biomass. Most dry biomass obtained by introducing 3. 0% by volume of milk whey nutrient medium. Biomass obtained from the nutrient medium by adding this dose milk whey exceeded productivity of control 89. 28% (p ≤ 0,001). With increasing concentrations of milk whey to 4. 0% by volume of the amount of dry matter biomass Spirulina platensis was higher at 59. 1% (p ≤ 0,001), compared with the control, but relative terms in the third experimental medium number decreased by 15. 9%. The optimal technological parameters of biotechnology for the use of Spirulina platensis dairy whey consisting of nutrient medium are: pH of the nutrient medium within 9,0-10,0; temperature – 29,0 ± 1,0 ° C; round the clock illumination – 2900 lux ± 40,0. Studies indicate that feeding quail between 1 to 22 days feed on content of 2. 0% and from 23 to 50 days of growing – with a content 3. 0% of biomass Spirulina platensis results to weight increase of poultry in 3,23%. The increase of average weight and absolute increments of poultry by use of biomass 3. 0% supplement of Spirulina platensis, respectively,5. 47 and 4. 20% compared with the control. In the study of the impact of biomass Spirulina platensis on indicators of performance observed meat likely increase body mass ante quail III experimental group, the feeding of the feed additive content of 3. 0% by weight of Spirulina platensis fodder by 1. 6% (p ≤ 0,01) relative to control.

Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016