Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду

УДК 633.34:661.163.6

Ю. І. Івасюк, аспірант
Уманський національний університет садівництва

У статті представлено результати досліджень з формування зернової продуктивності посівів сої і якості зерна за посходового внесення гербіциду Фабіан (90‒110 г/га) роздільно і в сумішах з регулятором росту рослин Регоплант (50 мл/га) на фоні передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт (100 мл/т) з регулятором росту рослин Регоплант (250 мл/т). Встановлено, що найвищу продуктивність і якість зерна посіви сої формують за інтегрованого використання гербіциду Фабіан у нормі 90 г/га з регулятором росту рослин Регоплант (50 мл/га), внесених по фону передпосівної обробки насіння (Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т).

Ключові слова: соя, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробіологічний препарат, урожайність, вміст білків, вміст олії.

Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду. (текст статті)

Productivity of soybean crops under separated and integrated applications of microbiological substance, plant growth regulator and herbicide. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Березовська-Бригас В.В. Люцерновий клоп на посівах сої / В. В. Березовська-Бригас // Агроном. – 2013. – №3. – С. 108–109.
2. Дерев’янський В. П. Ефективність застосування мікробних препаратів, макро- та мікроелементів та гербіцидів при вирощуванні сої / В.П. Дерев’янський, О.С. Власюк // Сільськогосподарська мікробіологія – 2008. – №8. – С. 104–115.
3. Стригун А. Многогранность защиты сои / А. Стригун, С. Трибель // Зерно. – 2013.– № 11 (92). – С. 109-116.
4. Мікробні біотехнології в сільському господарстві / В. П. Патика, В. В. Смірнов, В. С. Підгорський // Агроекологічний журнал. – 2002. – №3. – С. 3-8.
5. Івасюк Ю. І. Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин / Ю. І. Івасюк, В. П. Карпенко, З. М. Грицаєнко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 13-16.
6. Методики випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М. П. Секун [та ін.] – К.: Світ, 2001. – 448 с.
7. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко. – К. : НІЧЛАВА, 2003. – 320 с.
8. ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови. – Введ. 2010.02.16 – офіц. вид. – К. : Держспоживчстандарт України, 2010. – 12 с. (Державний стандарт України).
9. Грицаєнко З.М. Гербіциди і врожай. Фізіолого-біохімічні аспекти формування продуктивності сої при застосуванні гербіцидів і регуляторів росту / З.М. Грицаєнко, О.В. Голодрига // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 7. – С. 21–22.
10. Карпенко В.П. Залежність вмісту білка та фізичних показників якості зерна ячменю ярого від використання різних норм гербіциду Лінтуру окремо й сумісно з біопрепаратом АГАТ–25К / Карпенко В.П. // Корми і кормовиробництво : міжв. тем. наук. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. 62 – С. 250–257.

Ю. И. Ивасюк. Продуктивность посевов сои при раздельном и интегрированном применении микробиологического препарата, регулятора роста растений и гербицида.

В статье представлены результаты исследований формирования зерновой продуктивности посевов сои и качества зерна при внесении по всходам культуры гербицида Фабиан (90-110 г/га) раздельно и в смесях с регулятором роста растений Регоплант (50 мл/га) на фоне предпосевной обработки семян микробиологическим препаратом Ризобофит (100 мл/т) с регулятором роста растений Регоплант (250 мл/т). Установлено, что наивысшую продуктивность и качество зерна посевы сои формируют при интегрированном использовании гербицида Фабиан в норме 90 г/га с регулятором роста растений Регоплант (50 мл/га), внесенных по фону предпосевной обработки семян (Ризобофит 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т).

Y. Ivasiuk. Productivity of soybean crops under separated and integrated applications of microbiological substance, plant growth regulator and herbicide.

The article shows the results of the research on the formation of grain productivity of soybean crops and grain quality under applying of “Fabian” herbicide (90-110 g/ha) while growing separately and together with plant growth regulator “Regoplant” (50 ml/ha). Before sowing seeds were treated with “Ryzobofit” microbiological substance (100 ml/t) and plant growth regulator “Regoplant” (250 ml/t). It was found that soybean crops form the highest productivity and grain quality under integrated use of “Fabian” herbicide (90 g/ha) with plant growth regulator “Regoplant” (50 ml/ha) applied before sowing in seed treatment (“Ryzobofit” 100 ml/t + “Regoplant” 250 ml/t).

Зміст випуску 3 (91), 2016