Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні

УДК 338.43:005.35

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
А. В. Бурковська, кандидат економічних наук, доцент
Т. І. Лункіна, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні аспекти соціальної відповідальності ведення бізнесу в Україні. Виявлено переваги і недоліки впровадження соціальної відповідальності у веденні бізнесу. Висвітлено елементи мотивації вітчизняних підприємств до соціальної відповідальності ведення бізнесу. Розглянуто необхідність партнерської співпраці бізнесу з системою професійної освіти, що підвищить ефективність освітньої діяльності. Наведено необхідні заходи щодо активізації цього процесу в Україні.

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціалізація бізнесу, стейкхолдери, партнерство, бізнес-структури, професійна освіта.

Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні. (текст статті)

Business social responsibility in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] // Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» : [сайт]. – Режим доступу : http://csr-ukraine.org. – Назва з екрану.
2. Шацкая И. В. Социальная ответственность бизнеса как фактор развития системы отечественного образования / И. В. Шацкая // Креативная экономика. – 2014. – № 10 (94). – С. 83-91.
3. Шергіна Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність: аспекти формування та вплив на ефективність діяльності підприємства / Л. А. Шергіна, Л. І. Долгова, Л. В. Криницька [Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; 27 черв. 2014 р.] – К. : Наук. парк КНЕУ, 2014. – С. 216-219.

Н. Н. Сиренко, А. В. Бурковская, Т. И. Лункина. Социальная ответственность ведения бизнеса в Украине.

В статье освещены основные аспекты социальной ответственности ведения бизнеса в Украине. Выявлены преимущества и недостатки внедрения социальной ответственности в ведении бизнеса. Освещены элементы мотивации отечественных предприятий к социальной ответственности ведения бизнеса. Рассмотрена необходимость партнерской работы бизнеса совместно с системой профессионального образования, что повысит эффективность образовательной деятельности. Приведены необходимые меры относительно активизации этого процесса в Украине.

N. Sirenko, A. Burkovska, T. Lunkinа. Business social responsibility in Ukraine.

The article highlights the main aspects of business social responsibility in Ukraine. The advantages and disadvantages of social responsibility implementation in business management are discussed. The motivation elements of domestic enterprises’ social responsibility are presented. The necessity of business’s affiliation together with the vibrant educational system in order to improve the effectiveness of educational activities is proved. The goal of the necessary measures to enable this process in Ukraine is substantiated.

Зміст випуску 3 (91), 2016