Інституційне забезпечення сільського розвитку

УДК 332.143:338.43.01

О. А. Боднар, здобувач
Науковий керівник: В.В. Лагодієнко, д-р екон. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто сутність і значення інституційних засад сільського розвитку, виокремлено риси інституцій сільського розвитку, розглянуто проблеми інституційного забезпечення сільського розвитку та обґрунтовано заходи щодо його удосконалення.

Ключові слова: інституція, інституційне забезпечення, сільський розвиток, інституції сільського розвитку.

Інституційне забезпечення сільського розвитку. (текст статті)

Institutional providing for rural development. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Малік М.Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері. [Електронний ресурс]. / М.Й.Малік, О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан. – Режим доступу : http://eapk.org.ua/sites/default/fi les/eapk/13_04_12.pdf.
2. Buchanan J. M. Choosing what to choose / J. M. Buchanan // Journal of Institutional and Theoretical Economics. – 1994. – Vol. 150. – № 1. – P. 123–135.
3. Bromley D.W. Reconstituting Economic Systems. Institutions in National Economic Development / D. W. Bromley // Development Policy Review. – 1993. – Vol. 11. – № 1. – P. 131–151.
4. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance / D. North. – Cambridge : Cambridge University Press. – 1990. – 342 p.
5. Аузан А.А. Інстітуціональна економіка: нова інституційна економічна теорія : підручник / А.А. Аузан. – М. : ІНФРА-М. – 2005. – 416 с.
6. Алєксєєва О.В. Інституції та інститути на ринку робочої сили на селі: теоретичний аспект. [Електронний ресурс]. / О.В. Алексєєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки).– №3(27). – 2014. – Режим доступу : http://journal.tsatu.edu.ua/index.php/econ/article/viewFile/120/117.
7. Біла С.О. Інституційне забезпечення соціально – економічного розвитку проблемних територій (світовий досвід) [Електронний ресурс]. / С.О. Біла // – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/sp/2009_3/23.pdf.
8. Васильців Т.Г. Напрями покращення інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій західних регіонів України [Електронний ресурс]. / Т. Г. Васильців, В.В. Бойко – Режим доступу : http://lv.niss.gov.ua/public/ File/1/AZ_Boyko_Vasiltsiv_traven_2015.pdf.
9. Кучер Р.-Д.А. Розвиток інституційного забезпечення сільських територій [Електронний ресурс]. / Р.-Д. А. Кучер // – Режим доступу : http://ird.gov.ua/sep/sep20136(104)/sep20136(104)_299_KucherR-DA.pdf.
10. Шпикуляк О. Г. Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. – №4. – С. 150-157.
11. Ксьонжик І.В. Інституційне забезпечення розвитку сільських територій і соціальної діяльності суб’єктів аграрного господарювання [Електронний ресурс]. / І.В. Ксьонжик. // – Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1210/2/11.PDF.
12. Павлов О.І. Сільський розвиток у контексті цивілізаційного підходу [Електронний ресурс]. / О.І. Павлов // – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/KNP/156/ knp156_50-52.pdf.
13. Що таке сільський розвиток і чому це важливо для суспільства, сільського господарства і села [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://vassr.org/node/3054.

Е. А. Боднар. Институционное обеспечение сельского развития.

В статье рассмотрены сущность и значение институционных принципов сельского развития, выделены черты институций сельского развития, рассмотрены проблемы институционного обеспечения сельского развития и обоснованы мероприятия по его усовершенствованию.

О. Bodnar. Institutional providing for rural development.

Essence and value of institutional principles of rural development are considered in the article, the lines of institutes of rural development are distinguished. The problems of the institutional providing of rural development are considered and measures are proved for its improvement.

Зміст випуску 4 (92), 2016