Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Київської області

УДК 631/635: 631.11(477.41)

А. Грек, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розглянуто тенденції і фактори матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Київської області та запропоновано заходи щодо підвищення рівня технічного оснащення сільськогосподарських товаровиробників.

Ключові слова: техніка, обладнання, технічний потенціал, сільськогосподарські підприємства, товаровиробники, матеріально-технічна база.

Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Київської області. (текст статті)

Modern condition of material and technical support of agricultural enterprises in Kyiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Єрмаков О.Ю. Формування економічно стійкого виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / [ Єрмаков О.Ю., Нагорний В.В. ]. – К. : Компринт, 2015. – 295с.
2. Мельник Л.Ю. Матеріально-технічна база сільського господарства в контексті державної аграрної політики / Л.Ю. Мельник, П.М.Макаренко // Економіка АПК. – 2003. – №3. – С.19-27.
3. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / [Я. К. Білоусько, В. Л. Товстопят, М. М. Могилова та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 132с.
4. Білоусько Я.К. Відтворення і оновлення машинно-тракторного парку аграрної сфери./ Я.К. Білоусько // Агроінком. – 2013. – №1-3. – С.52-55
5. Олійник О.В. Підвищення економічної ефективності використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в рослинництві: монографія / О.В. Олійник, Н.М. Проценко. – Харків : ХНАУ, 2014. – 299с.
6. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник [Електронний ресурс]. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с. – Режим доступу : http://posibniki.com.ua/post-dvi-alternativi-kupivlya-novoio-chi-potrimanoio-tehniki-pridbannya-tehniki-abo-ioio-orenda.
7. Гнибіденко І. Ф. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення України [Електронний ресурс] / І. Ф. Гнибіденко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Soc_Gum/Rpzn/2008_3/08giftpn.pdf.
8. Іванишин В.В. Перспективи розвитку ринку вторинної техніки в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Іванишин // Ефективна економіка. – 2012. – №1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_1_40.

А. Грек. Современное состояние материально-технического обеспечения сельско-хозяйственных предприятий Киевской области.

В статье рассмотрены тенденции и факторы материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий Киевской области и предложены мероприятия по повышению уровня технического оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

A. Grek. Modern condition of material and technical support of agricultural enterprises in Kyiv region.

The article discusses the features of the formation and development of company’s economic potential as the basis achievements of qualitatively new condition of an enterprise. Company’s economic potential formation requires consideration of two interrelated aspects: internal ability which is the company’s ability to maintain the required operational performance indicators and external – an opportunity to provide prospects for development and high competitiveness. The company’s economic potential is forming under the influence of the objectives and strategy of development, structural elements of potential and external factors.

Випуск №1 (93), 2017