Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід

УДК 636.92

А. О. Погорєлова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати аналізу впливу тривалості світлового дня та температури навколишнього середовища при паруванні та сукрільності на багатоплідність та наслідування статі кролиць у молодняку спеціалізованих м’ясних порід. Визначена динаміка у змінах багатоплідності в більший бік при збільшенні тривалості світлового дня та наближенні до оптимальної температури утримання. Проведено аналіз дисперсії дії факторів на багатоплідність кролиць та наслідування статі у молодняку. Результати проведеного дисперсійного аналізу свідчать про вірогідний вплив температури та тривалості світлового дня на наслідування статі у потомства, відповідно 42 та 31%.

Ключові слова: бататоплідність кролів, режим утримання, навпівсибси, температура, світловий день, сукрільність.

Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід. (текст статті)

The influence of temperature and light conditions at the formation of sex in rabbits of specialized meat breeds. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Коцюбенко Г. А. Відтворні та продуктивні якості кролів в залежності від сезону окролу / Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова // Науковий вісник Львівського НУВМБ ім. С.З. Гжицького: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Т. 13, № 4 (50), Ч. 3. – С. 150–154.
2. Коцюбенко Г. А. Вплив сезону окролу на відтворні та продуктивні якості кролів в умовах Причорномор’я / Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2012. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 139–143.
3. Нигматуллин P. M. О наиболее приемлемом методе определения половой активности крольчих / P. M. Нигматуллин // Достижения науки – с.-х. пр–ву. – Казань, 2002. – С. 192–194.
4. Петренко І. П. Спрямована регуляція статі у скотарстві / І. П. Петренко // Агропром України. – 1990. – № 8. – С. 37–44.
5. Тинаев Н. И. Эксперименты на кроликоферме в Снегирях / Н. И. Тинаев // Кролиководство и звероводство. – 2004. – № 2. – С. 19–20.
6. Черятникова Е. А. Изучение влияния низких температур на адаптационные показатели у кроликов – акселератов / Е. А. Черятникова // Биология – наука XXI века : сб. тез. : 6-я Пущинская школа – конференция молодых ученых, Пущино, 20–24 мая 2002 г. – Т. 2. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед. Ун-та им. Л. Н. Толстого, 2002. – С. 201.

А. А. Погорелова. Влияние температурного и светового режимов содержания на формирование пола у кроликов специализированных мясных пород.

В статье представлены результаты анализа влияния продолжительности светового дня и температуры окружающей среды при спаривании и сукрольности на многоплодие и наследование пола крольчих у молодняка специализированных мясных пород. Определена динамика в изменениях многоплодия в большую сторону при увеличении продолжительности светового дня и приближении к оптимальной температуры содержания. Проведен анализ дисперсии действия факторов на многоплодие крольчих и наследование пола у молодняка. Результаты проведенного дисперсионного анализа свидетельствуют о вероятном влиянии температуры и продолжительности светового дня на наследование пола у потомства, соответственно 42 и 31%.

A. Pogorelova. The influence of temperature and light conditions at the formation of sex in rabbits of specialized meat breeds.

The article presents the results of analysis of impact of the daylight length and ambient temperature during pairing and pregnancy on multiple fetus and imitation rabbit sex in young specialized meat breeds. There is a certain dynamics in the changes of multiple pregnancy for a biger number by increasing the duration of daylight and the optimal temperature. It was carried out the analysis of variance of the factors in multiple fetus imitation of rabbit and sex inheritance in young animals. The results of analysis of variance indicate a probable effect of temperature and length of daylight on the sex inheritance in the offspring, according to 42 and 31%.

Випуск №1 (93), 2017