Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення

УДК 636.4.082

В. М. Волощук, доктор сільськогосподаських наук, професор, член-кореспондент НААН
В. М. Герасимчук, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Вивчено питання температурного режиму, пилової забрудненості та бактеріального обсіменіння у приміщенні для дорощування поросят залежно від способу подачі повітря у приміщення, його видалення та від сезону року. Встановлено вірогідність відмінностей між показниками у приміщеннях обладнаних різними системами створення мікроклімату.

Ключові слова: свинарство, мікроклімат, поросята на дорощуванні, пилове забруднення, бактеріальне обсіменіння, сезони року, температура.

Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення. (текст статті)

Indexes of microclimate in the section for rearing piglets which depend on the way of ventilating the premise. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Герасимов В. И. Проблемы стабилизации, дальнейшего развития и интенсификации свиноводства / В. И. Герасимов, Д. И. Барановский, Е. В. Пронь // Збірник наукових праць ХДЗВА «Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин» Т. 16. – Харків – 2006. – С. 3.
2. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми). ВНТП-АПК-02-05.-К., Мінагрополітики, 2005. – 98 с.
3. Відомчі норми технологічного проектування. Об’єкти ветеринарної медицини. ВНТП-АПК-07-06. – К., Мінагрополітики, 2006.- 42 с.
4. Волощук В. М. Теоретичне обґрунтування і створення конкурентоспроможних технологій виробництва свинини [Текст] Млонографія / В. М. Волощук // Полтава. – Фірма «Техсервіс», 2012.- С.193 – 201.
5. Прогресивні технології у свинарстві та їх переваги /В. О. Лимар, В. М. Волощук, І. В. Хатько, О. І. Підтереба// Міжвідомчий тематичний науковий збірник Свинарство. – 2012. – № 60, – С. 8-11.
6. Леонтьев В. В. Відтворювальні якості свиноматок української м’ясної породи залежно від сезону року / В. В. Леонтьев // Таврійський науковий вісник.– 2008. – Випуск 58. – Частина II. – С. 236-238.
7. Продуктивность свиноматок в зависимости от сезона года / Г. С. Походня, Е. Г. Федорчук, Л. А. Манохіна та інші // Таврійський науковий вісник. – 2008. – Випуск 58. – Частина II.– С. 298-302.
8. Топчій Л. І. Вплив сезонності на відтворювальні якості свиноматок української степової білої породи свиней // Науковий вісник «Асканія-Нова». – 2009 – Випуск 2, – 155-160 с.
9. Козир В. Вплив мікроклімату на ефективність вирощування свиней / В. Козир //Тваринництво України. – 2006. – № 5. – С. 9-10.
10. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин / Високос М. П., Чорний М. В., Захаренко М. О. – Харків : Еспада, 2003. – 218 с.

В.  М.  Волощук, В.  М.  Герасимчук. Показатели микроклимата в отделении для доращивания поросят в зависимости от способа вентилирования помещения.

Изучены вопросы температурного режима, пылевой загрязненности и бактериального обсеменения в помещении для доращивания поросят в зависимости от способа подачи воздуха в помещение, его удаления и от сезона года. Устанавлена достоверность отличий между показателями в помещениях, оборудованных разными системами создания микроклимата.

V.  Voloshchuk, V.  Herasymchuk. Indexes of microclimate in the section for rearing piglets which depend on the way of ventilating the premise.

It has been studied the questions of temperature regime, dust pollution and bacteriological insemination in the premise for rearing piglets which depend on the way of giving fresh air into premise, its clearing out and from the season of a year. It was determined the probability of differences between indexes in premises which are equiped with different systems for creating microclimate.

Випуск №1 (93), 2017