Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами

УДК 657.633.5

І. В. Агеєнко, аспірант
О. В. Ткаченко, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто специфіку організації внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами. Уточнено економічну сутність розрахунків і зобов’язань у сфері бухгалтерського обліку, встановлено взаємозв’язок категорії розрахунків і зобов’язань. Визначено вплив трактування зобов’язань на бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості. Розкрито можливості організації та схематично представлено напрями внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами.

Ключові слова: внутрішній контроль, розрахунки з контрагентами, зобов’язання, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Теоретико-методичні аспекти внутрішнього контролю розрахунків з контрагентами. (текст статті)

Theoretical and methodical aspects of internal control of settlings with contractors. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бібліографія та список обраних праць Ф. Хайєка : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ww.econlib.org/library/Enc/bios/Hayek.html
2. Бразілій Н. М. Внутрішній аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками як шлях вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства / Н. М. Бразілій, О. О. Лисенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2012. – Вип. 30(1). – С. 20-26.
3. Гарасим П. М. Адміністрування розрахунків з дебіторами : контрольно-аналітичний аспект / П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, Н. О. Лобода // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 329-338.
4. Кешеля А. В. Облік і контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами / А. В. Кешеля, Е. Ф. Югас // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2014. – Т. 19, Вип. 2(6). – С. 52-56.
5. Киян А. В. Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками / А. В. Киян, О. Ф. Ярмолюк // Молодий вчений. – 2015. – № 9(1). – С. 77-80.
6. Куцик П. О. Внутрішній контроль розрахункових операцій в системі управління будівельним підприємством / П. О. Куцик // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2013. – Вип. 42. – С. 116-122.
7. Литвиненко Н. О. Організація внутрішнього контролю розрахунків між пов’язаними сторонами / Н. О. Литвиненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2012. – № 1. – С. 168-174.
8. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 504 с.
9. Непочатова В. С. Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками / В. С. Непочатова // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 134-138.
10. Потриваєва Н. В. Аудит як засіб попередження банкрутства / Н.В. Потриваєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2014. – Випуск 3 (79).Т.2. – С. 36-43.
11. Потриваєва Н. В. Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Потриваєва // Ефективна економіка. – 2015. – №2. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2015.
12. Потриваєва Н. В. Теоретичні аспекти щодо визначення дебіторської заборгованості на підприємстві / Н. В. Потриваєва, М. І. Жорняк // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2015. – Випуск 1 [55]. – С. 228-232.
13. Принципи корпоративного управління України [Електронний ресурс] : затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc
14. Романенко С. В. Внутрішній контроль операцій за міжнародними розрахунками підприємств: організаційно-методичний аспект / С. В. Романенко, О. О. Зеленіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 4(1). – С. 92-99.
15. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
16. Югас Е. Ф. Контроль і ревізія безготівкових розрахунків підприємств / Е. Ф. Югас, М. С. Попович // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 212-217.

И. В. Агеенко, О. В. Ткаченко. Теоретико-методические аспекты внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

Рассмотрена специфика организации внутреннего контроля расчетов с контрагентами. Уточнено экономическую сущность расчетов и обязательств в сфере бухгалтерского учета, установлена взаимосвязь категории расчетов и обязательств. Определено влияние трактовки обязательств в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности. Раскрыты возможности организации и схематично представлены направления внутреннего контроля расчетов с контрагентами.

T. Smelyanets, L. Moloshna. Theoretical and methodical aspects of internal control of settlings with contractors.

The specifics of the organization of internal control of payments with counteragents are considered. The economic essence of payments and obligations in the field of accounting is specified, the relationship between the category of payments and liabilities is established. The influence of interpretation of liabilities on accounts receivable and account payable is determined. The possibilities of the organization are revealed and the directions of internal control of payments with counterparties are presented schematically.

Випуск №2 (94), 2017