Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано технологію вирощування ремонтних кнурів в умовах сільськогосподарського приватного підприємства «Техмет-Юг» Миколаївської області.
Встановили, що за високими показниками за скоростиглістію були відмічені помісні кнури, живої мaси 100 кг вони досягли нa 21,3 дні рaніше, ніж кнури великої білої породи (Р<0,01) і нa 4,5 та 7,5 днів відповідно рaніше, ніж aнaлоги порід п’єтрен і лaндрaс, тут різниця стaтистично невірогідна.
Установлено, що показники якості спермопродукції не зележать від інтенсивності росту ремонтних кнурців різних порід.

Ключові слова: свинарство, кнури-плідники, штучне осіменіння, контрольне вирощування, спермопродукція, еякулят.

Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області. (текст статті)

The technology of cultivation and evaluation of boars according to their own fertility іn the SGPP “TEKHMET-UG” in Mykolaiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Голуб Н. Индивидуальное выращивание ремонтных хрячков / Н.Голуб // Свиноводство. – 1973. – № 12. – С. 18–26.
2. Галімов С.М. Використання м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області / С.М. Галімов // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський : ВНАУ, 2013. – Вип. 21. – С. 60 – 62.
3. Рыбалко В. П. Выращивание и оценка хряков в условиях элевера / В. П. Рыбалко – М. : Агропромиздат, 1990. – 31 с.
4. Стародубець О.О. Методичні підходи по привчанню кнурів до садки на фантом для ефективного використання їх при штучному осіменінні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Жовтневого району Миколаївської області / О.О. Стародубець, А.О. Бондар// Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 5(67). – С.169–173.
5. Топіха В.С. Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг»Миколаївської області / В.С. Топіха, С.М. Галімов, О.О. Стародубець // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – Вип. 4(81). – С.170–177.

С. Н. Галимов. Технология выращивaния и оценкa хряков по собственной продуктивности в условиях СХЧП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Николаевской области.

В статье проанализирована технология выращивания ремонтных хряков в условиях сельскохозяйственного частного предприятия «Техмет-Юг» Николаевской области.
Установили, что высокими показателями по скороспелости были отмечены помесные хряки, живой массы 100 кг они достигли на 21,3 дня раньше, чем хряки крупной белой породы (Р<0,01) и на 4,5 и 7,5 дней раньше, чем аналоги пород пьетрен и ландрас, здесь разница статистически недостоверная.
Установлено, что показатели качества спермопродукции не зависят от интенсивности роста ремонтных хряков разных пород.

S. Galimov. The technology of cultivation and evaluation of boars according to their own fertility іn the SGPP “TEKHMET-UG” in Mykolaiv region.

The article analyzes the technology of cultivation of breeding boars in the conditions of agricultural private enterprise “Tekhmet-South” in Mykolaiv region.
The analysis found that for high performance on precocity (early maturaion) was marked by crossbred boars. They reached a live weight of 100 kg 21.3 days earlier than boars of the large white breed (P<0.01) and 4.5 to 7.5 days earlier than the analogous breeds Pietrain and Landrace, here the difference is statistically insignificant (improbable).
The quality of sperm products is not dependent on the rate of growth of repair boars of different breeds.

Випуск №2 (94), 2017