Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва

УДК 338.49.5

Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано, що стратегічними напрямами формування ефективної бізнес-інфраструктури є реалізація стратегії ефективного розвитку аграрного підприємництва умовах інтеграційних процесів України, співпраця з міжнародними організаціями; удосконалення інституційного забезпечення та посилення взаємовідносин з вищими аграрними закладами.

Ключові слова: бізнес-інфраструктура, аграрне підприємництво, формування, освіта, міжнародні організації, інституційне забезпечення.

Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва. (текст статті)

Strategic directions of forming of the effective business infrastructure of agrarian enterprise. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Антонюк Д. А. Роль бізнес-освіти в системі інфраструктурного забезпечення підприємництва [Електронний ресурс] / Д. А. Антонюк. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/antonyuk.html#sdfootnote1anc
2. Березін О.В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку : монографія. / Березін О.В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
3. Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні. / М.В. Гладій. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2007. – 580 с.
4. Зіновчук В.В. Формування інфраструктури аграрного ринку на кооперативних засадах / В.В. Зіновчук // Основні напрями високоефективного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – С. 572-576.
5. Зінчук Т.О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України : монографія / Т.О. Зінчук. – Житомир : ДВНЗ “Держ. Агроекол. Ун-т”, 2008. – 384 с.
6. Майстро С.В. Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку [Електронний ресурс] / С.В. Майстро. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/08.pdf
7. Мокій, А. І. Міжнародні організації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець.— Електрон. Текст. Дані.– К. : ЦУЛ, 2011.– 280 с.– Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Mokiy_A.MO_2011.djvu
8. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі [Текст] / В. Г. Кремень ; АПН України. — К. : Знання, 2010. — 520 с
9. Основні напрями створення та функціонування оптових продовольчих ринків [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1999 р. № 997. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
10. Прутська Т. Ю. Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі / Т. Ю. Прутська // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 55–62.
11. Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку : [навч. посібник] / А. С. Савощенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 336 с.
12. Чарахчян К. К. Экономические институты, как субъекты и объекты государственного регулирования / К. К. Чарахчян // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – 2006. – Вип. 103-3. – С. 67–72.

Ю. А. Кормышкин. Стратегические направления формирования эффективной бизнес-инфраструктуры аграрного предпринимательства.

В статье обоснованно, что стратегическими направлениями формирования эффективной бизнес-инфраструктуры является реализация стратегии эффективного развития аграрного предпринимательства условиях интеграционных процессов Украины, сотрудничество с международными организациями; усовершенствование институционного обеспечения и усиление взаимоотношений с высшими аграрными заведениями.

Y. Kormyshkin. Strategic directions of forming of the effective business infrastructure of agrarian enterprise.

In the article reasonably, that strategic directions of forming of effective business-infrastructure is realization of strategy of effective development of agrarian enterprise terms of integration processes of Ukraine, collaboration with international organizations; an improvement of the institutional providing and strengthening of mutual relations are with higher agrarian establishments.

Випуск №2 (94), 2017