Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону

УДК 339.94:332.146

Т. В. Смелянець, кандидат економічних наук, доцент
Одеська державна академія будівництва та архітектури

Л. В. Молошна, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Доведено, що у контексті сучасних глобалізаційних викликів, важливого значення набуває формування стратегічних напрямків розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області в системі світогосподарських відносин. Розкрито особливості зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області та визначено перспективні напрямки її розвитку з метою сталого розвитку регіону.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, регіон,експорт, менеджмент.

Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону. (текст статті)

Features of foreign economic cooperation in the region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.efesme.org/europe-2020-a-strategy-for-smart-sustainable-and-inclusive-growth
2. Гончаренко І.В. Сучасний стан та необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектора економіки Миколаївської області / І.В. Гончаренко //Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки.– №3. – 2014– С.3-8.
3. Обсяги експорту-імпорту товарів (щорічно) : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua
4. Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року Затверджена Рішення обласної ради №9 від 16.04.2015 року..

Т. В. Смелянец, Л. В. Молошная. Особенности развития внешне-экономического сотрудничества региона.

Доказано, что в контексте современных глобализационных вызовов, важное значение приобретает формирование стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности предприятий Николаевской области в системе мирохозяйственных отношений.
Раскрыты особенности внешнеэкономической деятельности Николаевской области и определены перспективные направления ее развития в целях устойчивого развития региона.

T. Smelyanets, L. Moloshna. Features of foreign economic cooperation in the region.

It is proved that in the context of the modern globalization challenges, the formation of strategic directions of development in foreign economic activity of enterprises in the Mykolaiv region in the system of world economic relations becomes extremely important. The features of foreign economic activity in Mykolayiv region are revealed and the promising areas of growth for sustainable development are identified.

Випуск №2 (94), 2017