Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції

УДК 633.854

Л. М. Гирля, кандидат хімічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено огляд літератури із сучасного стану родючості ґрунтів та його впливу на врожайність і якість сільськогосподарських культур. Обгрунтовано, що найкращі умови для досягнення високої продуктивності рослин, а також підтримання родючості ґрунту створюються за повного виконання основних законів землеробства та елементів технології їх вирощування.

Ключові слова: родючість ґрунтів, поживний режим ґрунту, продуктивність та якість сільськогосподарських культур, мінеральні та органічні добрива.

Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції. (текст статті)

Maintaining Ukraine’s soil fertility is a key to improving the quality of agricultural products. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Балаєв А. Д. Родючість ґрунту, її кількісна та якісна оцінка / А. Д. Балаєв // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2006. – Спец. випуск до VІІ з’їзду УТҐА. – Книга третя. – С. 4–6.
2. Баланс поживних речовин у ґрунтах України та його динаміка / [ В. О. Греков, Л. В. Дацько, Н. Д. Пошедів та ін. ] // Охорона родючості ґрунтів. – 2008. – Вип. 4. – С. 46-50.
3. Васильев А. Н. Современные подходы к решению проблемы загрязнения почв тяжелыми металлами / А. Н. Васильев, А. И. Мартыненко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 5. – С. 47 – 53.
4. Василенко М. Г. Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції / М. Г. Василенко // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний збірник. – 2015. – № 58 (І). – С. 22 – 30.
5. Волкогон В. В. Мікробіологічні препарати у землеробстві. Теорія і практика / В. В. Волкогон – К. : Аграрна наука, 2006. – 312 с.
6. Волощук М. Д. Заходи щодо відтворення родючості деградованих земель, відведених на консервацію / М. Д. Волощук // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 4. – С.30 – 34.
7. Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимої в роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту / [В. Ф. Голубченко, М. В. Лісовий, Е. В. Куліджанов та ін.] // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний збірник. – 2015. – № 58 (І). – С. 51 – 55.
8. Гамаюнова В. В. Застосування добрив – основа збереження родючості ґрунтів та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення / В. В. Гамаюнова // Екологія. – 2008. – № 68. – С. 35 – 38.
9. Голик В. С. Создание сортов яровой мягкой и твердой пшеницы с высокими хлебопекарными и макаронными свойствами в Институте растениеводства им. В. Я. Юрьева / В. С. Голик // Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва : матер. міжнар. конф. – Х. : Інститут рослиництва, 2001. – С. 19 – 28.
10. Горевая А. И. Гуминовые вещества / А. И. Горевая, Д. С. Орлов, О. В. Щербенко. – К. : Наукова думка, 1995. – 304 с.
11. Дацько Л. В. Екологічні та економічні аспекти сталого землекористування для відтворення родючості ґрунтів / Л. В. Дацько, М. І. Майстренко // Охорона родючості ґрунтів. – 2012. – Вип. 8.– С.24 – 39.
12. Дмитренко В. Л. Эколого-экономические проблемы использования земель / В. Л. Дмитренко, Д. И. Бамбиндра, В. Д. Морщавка – Запорожье, 1994. – 102 с.
13. Касимов А. М. Современные проблемы Украины при обращении с непригодными и запрещенными к применению средствами защиты растений / А. М. Касимов, И. В. Варнавская // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : зб. наук. ст. – Х. : Райдер, 2007. – Т. 2. – С.40 – 44.
14. Кимаковська Н. О. Особливості поведінки важких металів у системі ґрунт – рослина / Н. О. Кимаковська // Агроекологічний журнал. – 2005. – №3. – С. 87 – 88.
15. Колодій А. М. Сидерація – основа відтворення родючості ґрунтів у реформованих господарствах Львівщини / А. М. Колодій, М. М. Шило, О. В. Курило // Охорона родючості ґрунтів. – 2010. – Вип. 6. – С.95 – 100.
16. Лысенко Е. Г. Эколого-экономическая эффективность использования земли (теория, методология, практика) / Е. Г. Лысенко – Ростов – на – Дону : Полиграф, 1994. – 199 с.
17. Мартиненко В. М. Врожайність культур і родючість чорнозему типового за різного удобрення та обробітку / В. М. Мартиненко // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний збірник. – 2015. – № 58 (І). – С. 163 – 173.
18. Про стан родючості ґрунтів України : національна доповідь / за ред. Балюка С. А., Медвєдєва В. В., Тараріко О. Г. та ін. – К., 2010. – 111 с.
19.Про стан родючості ґрунтів України : національна доповідь // Посібник українського хлібороба. – 2011. – С.41– 69.
20.Носко Б. С. Антропогенна еволюція чорноземів. / Б. С. Носко : ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського – Х. : 13 типографія, 2006. – 239 с.
21. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д. С. Орлов – М. : МГУ, 1990. – 325 с.
22.Патика В. П. Біопрепарати в біоорганічному землеробстві / В. П. Патика, М. П. Патика // Сільськогосподрська мікробіологія. – 2006. – Вип. 4. – С.7 – 20.
23. Поліпшення родючості ґрунту, продуктивності сільськогосподарських культур та аграрно-екологічної обстановки – головне завдання хлібороба / [Л. Д. Глущенко, З. Г. Троценко, С. Г. Брегеда та ін.] // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. – Вип. 4. – Т. 2. – С.23 –27.
24. Самохвалова В. Л. Аспекты изучения и оценка состояния загрязненной тяжелыми металлами системы почва – растение / В. Л. Самохвалова, А. И. Фатеев, И. М. Журавлева // Агроекологічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 28 – 36.
25. Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства / [ В. В. Медвєдєв, С. Ю. Булигін, С. А. Балюк та ін. ] ; за ред. В. В. Медвєдєва, М. В. Лісового. – Х. : ШТРІХ, 2001. – 100 с.
26. Тараріко О. Г. Механізми і технології контролю родючості ґрунтів / О. Г. Тараріко, В. О. Греков, Л. В. Дацько // Охорона родючості ґрунтів. – 2012. – Вип. 8. – С.185 – 193.
27.Функціонування мікробних угруповань в умовах антропогенного навантаження / [К. І. Андреюк, Г. О. Іутинська, А. Ф. Античук та ін.] – К. : Обереги, 2001. – 240 с.
28. Шапоренко А. И. Эколого-экономические аспекты землеустройства в ходе реформирования земельных отношений / А. И. Шапоренко – Донецк : Норд-пресс ; ДонГАУ, 2003. – 387 с.
29. Шевніков Д. М. Вплив мінеральних добрив на поживний режим ґрунту за вирощування пшениці твердої ярої / Д. М. Шевніков // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 2. – С. 203 – 206.
30.Юрченко А. І. Моніторинг довкілля в в місцях розташування накопичень пестицидів / А. І. Юрченко, А. С. Воронкін // Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища та управління екологічною інформаційною безпекою в регіонах : тези допов. ІІІ міжнар. наук.- практ. конф. – К., – 2004. – С.140 – 141.

Л. Н. Гирля. Сохранение плодородия почв Украины – залог улучшения качества сельскохозяйственной продукции.

В статье представлен обзор литературы по современному состоянию плодородия почв и его влияния на урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Обосновано, что наилучшие условия для достижения высокой продуктивности растений, а также восстановления плодородия почв могут быть созданы при полном выполнении основных законов землделия и элементов технологии их выращивания.

L. Girlya. Maintaining Ukraine’s soil fertility is a key to improving the quality of agricultural products.

The article presents a review of the literature on the current state of soil fertility and its impact on the yield and quality of agricultural crops. It is substantiated that the best conditions for achieving high plant productivity, as well as restoration of soil fertility, can be created with full implementation of the basic laws of farming and elements of the technology for their cultivation.

Випуск №3 (95), 2017