Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні

УДК 338.48

О. В. Лазарєва, доктор економічних наук, доцент
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті розкрито ключові аспекти розвитку агротуризму. Висвітлено підходи до розкриття терміна «агротуризм». Охарактеризовано соціальну, виробничу та екологічну сфери туризму. Проаналізовано досвід агротуризму в зарубіжних країнах. Розкрито позитивні аспекти ведення туристичної галузі на селі. Представлено ключові напрямки запровадження кластерного підходу у сфері розвиту агротуризму. Наведено орієнтири розвитку агротуризму.

Ключові слова: агротуризм, «зелена економіка», агроекосадиби, сільський туризм, кластер, децентралізація.

Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні. (текст статті)

Key aspects of agro-tourism development in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Зелена економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dae.org.ua/ua/laws/show/show/2818-17.
2. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України – Режим доступу : http://zakon2rada.gov.ua/laws/show/2818-17.
3. Пітюліч М.М. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн // М.М. Пітюліч, І.І. Михайлюк. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – Серія «Економіка».– Спецвипуск 33. – Частина 3. – с. 154-158.
4. Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського туризму в Україні : авторефер. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.В. Вишневська; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 20 с.
5. Жалис Л.В. Сравнительный анализ понятий сельского туризма и его специализации в Литве / Л.В. Жаліс // Вісник ДІТБ. – 2005. – № 9. – С. 202-205.
6. Товт М. Сільський туризм. Як регулюється він / М. Товт // Віче. – 2003. – № 3. – С. 68-75.
7. Лученок С.А. Экоагротуризм в системе многофункционального регулирования сельского хозяйства ВТО / С. Лученок // Журнал европейской экономики. – 2007. – № 6. – С. 246-258.
8. Туристична бібліотека – все про туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net
9. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности / Е.Н. Ильина – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
10. Дармостук Д.Г. Державне регулювання зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin.exe
11. Турковський М. Маркетинг гостиничных услуг: учебно-метод. Пособие / М. Турковский; [пер. с пол. И.И. Иванюка]. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 296 с.
12. Rilla E. Agritourizm: unique niches in Great Britain and New England. –Univarsuty of California, San Diego, CA, USA. – 1998.
13. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Т.І. Ткаченко. – К. : Нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 537 с.
14. Medlik S. Dictionari of Travel. Tourism and Hospitality / S. Medlik. –London : Butterworth Heinemann Etd.,1993. – P. 43.
15. Рутинський М.Й. Сільський туризм / Рутинський М.Й., Зінько Ю.В.: навчальний посібник. – К. : Знання. – 2006. – 271 с.
16. Маєвський Я. Агротуризм : Порадник для сільського господаря / Маєвський Я. – Львів : Прес, 2005. – 80 с.
17. Лученок С.А. Агротуризм: мировой опыт и развитие в республике Беларусь / С.А. Лученок. – Минск : БГЭУ, 2008. – 198 с.
18. Про сільський аграрний туризм [Електронний ресурс] : Проект Закону України – Режим доступу : volynradagrant.at.ua.
19. Гончаренко І.В. Необхідність розвитку агротуризму на території Миколаївської області / І.В. Гончаренко, К.В. Коноваленко, Ж.В. Сокровіщук // Вісник аграрної науки Причорномо’я. – 2014. – Вип. 4. – С. 20-26.

Е. В. Лазарева. Ключевые аспекты развития агротуризма в Украине.

В статье раскрыты ключевые аспекты развития агротуризма. Освещены подходы к раскрытию термина «агротуризм». Охарактеризованы социальная, производственная и экологическая сферы туризма. Проанализирован опыт агротуризма в зарубежных странах. Раскрыты положительные аспекты ведения туристической отрасли в селе. Представлены ключевые направления внедрения кластерного подхода в сферу развития агротуризма. Изложены ориентиры развития агротуризма.

O. Lazarieva. Key aspects of agro-tourism development in Ukraine.

The article reveals the key aspects of agro-tourism development. Approaches to the disclosure of the term “agro-tourism” are highlighted. The social, industrial and ecological spheres of tourism are characterized. The experience of agro-tourism in foreign countries is analyzed. The positive aspects of the tourist industry in the village are revealed. The key directions of introducing the cluster approach into the sphere of agrotourism development are presented. The guidance of agro-tourism development is outlined.

Випуск №4 (96), 2017