Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи

УДК 633.15:631.53.04

В. Д. Паламарчук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати вивчення рівня передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи при застосуванні раннього, середнього та пізнього строків сівби. Наведено аналіз залежності рівня вологості зерна від кількості обгорток на качані та лінійних розмірів зернівки. Визначено, що рівень передзбиральної вологості в одного і того ж самого гібриду кукурудзи може істотно змінюватися залежно від метеорологічних умов, які складаються в другий період вегетації, тобто від цвітіння до повної стиглості зерна.
Використання ранніх термінів сівби гібридів кукурудзи дозволяє не лише оптимізувати лінійні розміри насінини, але й забезпечує зменшення кількості обгорток качана, що позитивно позначається на зменшенні передзбиральної вологості зерна – на 2,1-6,8% порівняно з пізніми строками сівби.

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, вологість зерна, розміри зернівок, обгортки качанів.

Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи. (текст статті)

Influence of sowing terms on the level of pre-harvesting seed moisture of corn hybrids. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Паламарчук В. Д., Климчук О. В., Поліщук І. С. та ін. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навч. посібник. Вінниця ФОП Данилюк, 2010. 636 с.
2. Мазур В. А., Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Паламарчук О. Д. Новітні агротехнології у рослинництві: Підручник. Вінниця, ФОП Рогальська І.В., 2017. 588 с.
3. Надь Янош. Кукуруза. Вінниця.: ФОП Д.Ю. Корзун, 2012. 580 с.
4. Лебідь Є. М., Циков В. С., Пащенко Ю. М. [та ін.]. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою. Дніпропетровськ, 2008. 27 с.
5. Вовкодав В. В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур (зернові, круп’яні та зернобобові). Під заг. ред. В.В. Вовкодава. К.: 2001. 64 с.
6. Филев Д. С., Циков В. С., Золотев В. И. и др. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. Труды ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. 54 с.
7. Мойсейченко В. Ф., Єщенко В. О. Основи наукових досліджень в агрономії. К.: Вища школа, 1994. 335 с.
8. ДСТУ 4138-2002. Насіння с.-г. культур. Методи визначання якості. К.: Держспоживстандарт України. 173 с.
9. Казаков Е.Д. Методы оценки качества зерна. М.: Агропромиздат, 1987. 215 с.
10. Філіпов Г. Л., Черчель В. Ю., Максимова Л. О. Оцінка генотипів кукурудзи на стійкість до загущення посіві. Агроном. 2015. №1(47), лютий. С. 28-29.
11. Сметанська І.М. Фізіолого-агрохімічні аспекти формування врожаю та якості кукурудзи на силос. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2000. Вип. 7. С. 57-65.

В. Д. Паламарчук, О. А. Коваленко. Влияние сроков сева на уровень предуборочной влажности зерна гибридов кукурузы.

В статье приведены результаты изучения уровня предуборочной влажности зерна гибридов кукурузы при применении раннего, среднего и позднего срока сева. Приведен анализ зависимости уровня влажности зерна от количества оберток на початке и линейных размеров зерновки. Установлено, что уровень предуборочной влажности, у одного и того же гибрида кукурузы может существенно варьировать в зависимости от метеорологических условий, которые складываются во второй период вегетации, то есть от цветения до полной спелости зерна.
Использование ранних сроков сева гибридов кукурузы позволит не только оптимизировать линейные размеры семян, но и обеспечит уменьшение количества оберток початка, что приводит к уменьшению предуборочной влажности зерна на 2,1-6,8% в сравнении с поздним сроком сева.

V. Palamarchuk, O. Kovalenko. Influence of sowing terms on the level of pre-harvesting seed moisture of corn hybrids.

The article presents the results of studying the level of pre-harvest moisture content of corn hybrids at application of early, middle and late cropping. The given analysis of the dependence of the seed moisture level on the number of shells on the cob and linear grain sizes is given. It is also noted that the level of pre-harvest moisture, in the same corn hybrid, can vary significantly depending on the meteorological conditions that occur during the second period of vegetation, that is, from flowering to full grain maturity.
The use of early sowing dates for corn hybrids will not only optimize the linear seed sizes, but will also reduce the number of grain shells, which is positively reflected in reducing the pre-harvest moisture content of the grain by 2.1-6.8% compared with the late sowing dates.

Випуск №4 (96), 2017