Роль підприємництва у формуванні територіальних громад

УДК 338.439.02:330.342.146

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, академік НААН
Ю. А. Кормишкін, кандидат економічних наук, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено вплив суб’єктів господарювання на формування спроможних територіальних громад за конкретними напрямами. Визначено проблеми розвитку підприємницької діяльності у межах об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Підкреслено, що ефективний розвиток підприємницької діяльності територіальної громади можна забезпечити лише через постійну синергію дій бізнес-спільноти, влади, громади та наукових кіл.

Ключові слова: об’єднана територіальна громада, спроможна територіальна громада, підприємництво, соціальне партнерство, синергія дій бізнес-спільноти, влади, громадянського суспільства та наукових кіл.

Роль підприємництва у формуванні територіальних громад. (текст статті)

Role of enterprise in formation territorial communities. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Методика формування спроможних територіальних громад / затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року №214.
2. Гургула Т. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.Гургула // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2017. – № 2 (8). – С. 132-136.
3. Куценко Т.Ф. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю.Дударенко // Економiка та держава. – 2017. – № 3. – С. 64-70.
4. Потенціал територіальної громади: особливості формування і розвитку / М. М. Пітюлич, К.С.Машіко, К.М. Кудак, М.М. Пауш // Молодий вчений. – 2016. – № 4 (31). – С. 155-159.
5. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.minregion.gov.ua/
6. Офіційний сайт Слобожанської територіальної громади / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://slobozhanska.gromada.site
7. Офіційний сайт Байковецької об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://bsr1653.gov.ua/
8. Офіційний сайт ТОВ СП «Нібулон» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nibulon.com
9. Офіційний сайт група компаній «ПАЕК» [Електронний ресурс] –http://paek.com.ua
10. Офіційний сайт Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://hliboka.chv.ua
11. Офіційний сайт Наркевицької територіальної громади [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://narkevycka-gromada.gov.ua
12. Агронавігатор [Електронний ресурс] : журнал – Режим доступу : http://www.agronavigator.net/novosti/fermer-stvorit-mini-gollandiyu-v-ukrayini
13. Офіційний сайт Территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eaptc.eu
14. Офіційний сайт Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua
15. Офіційний сайт Асоціація міст України та громад [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.auc.org.ua.

В. С. Шебанин, Ю. А. Кормышкин. Роль предпринимательской деятельности при формировании территориальных общин.

Исследовано влияние субъектов хозяйствования на формирование способных территориальных общин по конкретным направлениям. Определены проблемы развития предпринимательской деятельности в рамках объединенных территориальных общин. Обоснованы предложения по их решению. Подчеркнуто, что эффективное развитие предпринимательской деятельности территориальной общины можно обеспечить только при постоянной синергии действий бизнес-сообщества, власти, общества и научных кругов.

V. Shebanin, Yu. Kormyshkin. Role of enterprise in formation territorial communities.

In the article influence of subjects of economic entities on the formation of solvent territorial communities in certain directions.
The problems of development of entrepreneurial activity are certain within the limits of the incorporated territorial communities. Suggestions are given in relation to their decision.
Underline, that effective development of entrepreneurial activity of territorial society can be provided only through the permanent synergy of actions of business-association, power, society and scientific circles.

Випуск №4 (96), 2017