Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки

УДК 347.77:631.15

Н. М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти інтелектуального капіталу в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. Визначено структуру інтелектуального капіталу в аграрному секторі, взаємозв’язок наукової діяльності та суспільства, напрями формування інтелектуальної творчої діяльності в аграрному секторі. Охарактеризовано особливості розвитку аграрної освіти та університетської науки, основні пріоритети їх реформування.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, інтелектуальна власність, науково-освітнє забезпечення, аграрна економіка.

Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки. (текст статті)

Intellectual capital in the system of scientific and educational providing of the agrarian economy. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества : [научное издание ] / Иноземцев В.Л. – М. : Academia ; Наука, 1998. – 640с.
2. Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Ілляшенко С. // Економіка України. – 2008.– №11. – С. 16—26.
3. Володін С.А. Інноваційний провайдинг на наукоємному ринку АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра ек. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління НТП». / Володін С.А. – Київ, 2006. – 38 с.
4. Володін С.А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку. / Володін С.А. – К. : Нічлава, 2007. – 384с.
5. Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development [Еlectronic resource]. – URL: http://www.oecd.org/sti/inno/frascatimanualproposedstandardpracticeforsurveysonresearchandexperimentaldevelopment6thedition.htm (date of treatment: 15.11.2017).
6. Гудзинський О.Д. Менеджмент в системі агробізнесу. / Гудзинський О.Д. –К. : Урожай, 1994. – 237 с.
7. Свінцов О.М. Трансформація освітнього комплексу економіки в умовах ринкових перетворень: проблеми соціально-економічної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра ек. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». / Свінцов О.М. – Донецьк, 2009. – 40 с.
8. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія. / Сіренко Н. М. – Миколаїв, 2010. – 416 с.
9. Bologna Declaration. Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999 [Еlectronic resource]. – URL: http://www.magna-charta.org/resources/files/BOLOGNA_DECLARATION.pdf (date of treatment: 15.11.2017).

Н. М. Сиренко. Интеллектуальный капитал в системе научно-образовательного обеспечения аграрной экономики.

В статье обоснованы теоретико-методологические аспекты интеллектуального капитала в системе научно-образовательного обеспечения аграрной экономики. Определена структура интеллектуального капитала в аграрном секторе, взаимосвязь научной деятельности и общества, направления формирования интеллектуальной творческой деятельности в аграрном секторе. Охарактеризованы особенности развития аграрного образования и университетской науки, основные приоритеты их реформирования.

N. Sirenko. Intellectual capital in the system of scientific and educational providing of the agrarian economy.

The article substantiates the theoretical and methodological aspects of intellectual capital in the system of scientific and educational providing of agrarian economy. The structure of intellectual capital in the agrarian sector, the interrelationship of scientific activity and society, the directions of formation of intellectual creative activity in the agrarian sector are determined. The peculiarities of the development of agrarian education and university science, the main priorities of their reforming are characterized.

Випуск №4 (96), 2017