Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику

УДК 581.132.1:633.854.78

Є. О. Домарацький, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. В. Добровольський, аспірант
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

У статті представлено результати визначення вмісту хлорофілу (загального і по-фракційно) залежно від фону мінерального живлення та листових позакореневих підживлень мультифункціональними препаратами.
Доведено, що поліпшення поживного режиму агроценозу соняшнику (внесення мінеральних добрив N30P45 у комбінації з мультифункціональним комбінованим препаратом Хелафіт Комбі®) на чорноземах звичайних малогумусних зони Степу України збільшує загальний вміст хлорофілу на 61%. Насамперед зростає вміст фракції хлорофілу «а» (на 85% порівняно з фракцією «в») і, таким чином, співвідношення фракції «а» до «в» зростає з 2,26 до 4,01. Цей процес супроводжується зростанням врожайності соняшнику на 39%.

Ключові слова: соняшник, добрива, мультифункціональні препарати Хелафіт Комбі®, Вуксал®, хлорофіл, урожайність.

Вплив позакореневих підживлень комплексними багатофункціональними препаратами на кількісний рівень та якісний склад хлорофілового комплексу в рослинах соняшнику. (текст статті)

Influence of non-root infusions with complex multifunctional preparations on the level and qualitative composition of the chlorophyll complex in sunflower plants. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Рябчун Н. Фотосинтез та врожайність зернових культур [Електронний ресурс] / Н. Рябчун // Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/fotosintez-ta-vrozhaynist-zernovih-kultur
2. Інформаційний розділ сайту групи компаній «РЕАКОМ». [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу : http://www.reacom.info/info.html
3. Реаком [Електронний ресурс]. // Сайт «Торговий дім Насіння». – Киев, 2004. – Режим доступу : http://www.ukrfood.com.ua/tdn/defence5.php#top
4. Монтеверде Н.А. Изслдованiя надъ образованiемъ хлорофилла у растенiй / Н.А. Монтеверде, В.И. Любименко // Извстія Императорской Академіи Наукъ. VI серiя, 5:1 (1911), 73–101
5. Speer, Brian R. Photosynthetic Pigments / на сайте UCMP Glossary (online). – University of California, Berkeley Museum of Paleontology. Verified availability August 4, 2005.
6. Raven, Peter H.; Evert, Ray F.; Eichhorn, Susan E. Photosynthesis, Light, and Life // Biology of Plants. — 7th. — W.H. Freeman, 2005. — P. 119–127. — ISBN 0-7167-9811-5.
7. Lange, L.; Nobel, P.; Osmond, C.; Ziegler, H. Physiological Plant Ecology I – Responses to the Physical Environment. — Springer-Verlag, 1981. — Vol. 12A. — P. 67, 259.
8. Булда О. В. и др. Спектрофотометрический метод определения содержания каротинов, ксантофиллов и хлорофиллов в экстрактах семян растений //Физиология растений. – 2008. – Т. 55. – №. 4. – С. 604-611.
9. Характеристика міцності зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у рослин пшениці за дії саліцилової кислоти та кадмій хлориду / Кавулич Я. та ін. // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2013. – №. 5, Вип. 4. – С. 471-474.
10. Boardman N.K. Comparative photosynthesis of sun and shade plants / N.K. Boardman // Annual review of plant physiology, 1977. – 28(1), 355-377.
11. Карпенко В. П. Інтенсивність процесів ліпопероксидації та стан антиоксидантних систем захисту ячменю ярого за дії гербіциду Гранстар 75 і регулятора росту рослин Емістим С / Карпенко В. П. // Збірник наук. праць Уманського ДАУ. – 2009. – Вип. 72. – Ч. 1. – С. 30- 39.
12. Пономаренко С. П. Шляхами до екологічної сировини для вирощування продуктів дитячого харчування / Пономаренко С. П. // Захист рослин. – 2005. – № 4. –С. 15–17.
13. Влияние внекорневой подкормки препаратом РЕАКОМ на систему фотосинтеза растений / Байрак Н. В. и др. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2008. – №. 8. – С. 137-141.
14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Колос, 1985. – 335с.
15. Теунова Е. А. Технологические исследования по обоснованию состава геля хлорофиллипта / Е. А. Теунова, З. Д. Хаджиева // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции : сб. науч. трудов. — Пятигорск, 2010. — Вып. 65. — С. 232—233.
16. Рослинництво : підручник / В.В. Базалій, О.І. Зінченко, Ю.О. Лавриненко та ін. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 520 с.: іл.
17. Домарацький Є.О. Особливості водоспоживання соняшника за різних умов мінерального живлення / Є.О. Домарацький, А.В. Добровольський // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017.– № 1 (65). – Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8117
18. Базалій В.В. Агротехнічний спосіб пролонгації фотосинтетичної діяльності рослин соняшнику / В.В. Базалій, Є.О. Домарацький, А.В. Добровольський // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – 2016. – № 4 (92). – С. 77 – 84.

Е. А. Домарацкий, А. В. Добровольский. Влияние внекорневых подкормок комплексными многофункциональными препаратами на количественный уровень и качественный состав хлорофиллового комплекса в растениях подсолнечника.

В статье приведены результаты определения содержания хлорофилла (общего и по-фракционно) в зависимости от фона минерального питания и листовых внекорневых подкормок мультифункциональными препаратами.
Доказано, что улучшение питательного режима агроценоза подсолнечника (внесение минеральных удобрений N30P45 в сочетании с мультифункциональным комбинированным препаратом Хелафит Комби®) на черноземах обыкновенных малогумусных зоны Степи Украины увеличивает общее содержание хлорофилла на 61%. При этом, прежде всего, возрастает содержание фракции хлорофилла “а” (на 85% по сравнению с фракцией «в») и, таким образом, соотношение фракции «а» к «в» возрастает с 2,26 до 4,01. Этот процесс сопровождается ростом урожайности подсолнечника на 39%.

E. Domaratsky, A. Dobrovolsky. Influence of non-root infusions with complex multifunctional preparations on the level and qualitative composition of the chlorophyll complex in sunflower plants.

The article presents the results of studies determining the content of chlorophyll (total and fractional) depending on the background of mineral nutrition and foliar dressing with multifunctional fertilizers Wuksal® and Helafit Combi®.
In conditions of field experiment on black earth soils of the low-humus zone of the Steppe of Ukraine it is proved that the improvement of the nutrient regime of sunflower agrocenosis (application of mineral fertilizers with the norm N30P45 in combination with the multifunctional combined fertilizer Helafit Kombi®) increases the total chlorophyll content by 61% on average over the years of research. This increases the content of the chlorophyll fraction “a” (by 85% compared with the fraction “b”) and the ratio of the fraction “a” to “b” increases from 2.26 to 4.01. This process is accompanied by the increase in the yield of sunflower by 39%.

Випуск №1 (97), 2018