Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни

УДК 338.262

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто індикатори продовольчої безпеки країни та визначено рівень достатності споживання продуктів харчування. Розроблено прогнози обсягу споживання молока та молочних продуктів у відповідності з кількістю населення України та нормативних обсягів споживання. Використано прогноз обсягу виробництва молока та молокопродуктів для підтвердження отриманих раніше результатів та оцінки використаних моделей. Визначено необхідні обсяги та напрямки інвестування для реалізації проектів, що дозволять покращити стан продовольчої безпеки в Україні.

Ключові слова: проекти розвитку, інвестиції, продовольча безпека, індикатор достатності споживання, прогнозна модель, виробництво молока та молочних продуктів, основні засоби, інвестиційні потреби.

Інвестиційні проекти та гарантування продовольчої безпеки країни. (текст статті)

Investment progects and country`s food security guarantee. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
2. Сільське господарство України : статистичний збірник / за редакцією Прокопенко О. М. – К. : Державна служба статистики України, 2017 . – 244 с.
3. Звіт про стан продовольчої безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47901028-8f47-4308-ab68-efffecacb4ed&title=ZvitProStanProdovolchoiBezpekiU2013-Rotsi .
4. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2017 р. – 271 с.
5. Чисельність наявного населення України [Електронний ресурс] : офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції / [Захарчук О. В., Герун М. І., Могилова М. М. та ін.] – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 60 с.
7. Про молоко та молочні продукти [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.
8. Біржовий вісник / за редакцією Довготелес О. – К. : Київська агропромислова біржа, 2017 р. – 12 с.

Е. В. Шебанина. Инвестиционные проекты и гарантирование продовольственной безопасности страны.

В статье рассмотрены индикаторы продовольственной безопасности страны и определен уровень достаточности потребления продуктов питания. Разработаны прогнозы объема потребления молока и молочных продуктов и количества населения Украины для вычисления объема недостаточного потребления данной продукции в масштабах страны. Использован прогноз объема производства молока и молокопродуктов для подтверждения полученных ранее результатов и оценки использованных моделей. Определены необходимые объемы и направления инвестирования для реализации проектов, которые позволят улучшить состояние продовольственной безопасности в Украине.

O. Shebanina. Investment progects and country`s food security guarantee.

The article considers the indicators of the country’s food security and determines the adequacy of food consumption. The forecasts of milk and milk products consumption and the population of Ukraine is made for the calculation of the volume of inadequate consumption of this product in the country. The forecast of the production of milk and dairy products is used to confirm the obtained results and to evaluate the models. The necessary volumes and directions of investment for projects that will allow to improve the food security in Ukraine are determined.

Випуск №1 (97), 2018